Intellectuele eigendom in de digitale samenleving

2019-2020

Doel vak

Het vak doelt op het verwerven van inzicht in de bijzondere problemen
die de digitale samenleving op het gebied van het auteursrecht oproept.
Verder gaat het om het ontwikkelen van het vermogen om
auteursrechtelijke regels uit het analoge verleden met het oog op de
digitale omgeving kritisch te heroverwegen en aan de hand van
grondbeginselen en de ratio van het auteursrecht oplossingen voor nieuwe
problemen in de digitale omgeving te ontwikkelen.
Meer specifiek verwerven deelnemers de volgende kennis en vaardigheden:
- diepgaande en specialistische kennis van het Nederlandse en Europese
auteursrecht en de daaraan ten grondslag liggende theoretische basis die
in de digitale omgeving vaak een centrale rol speelt bij de oplossing
van concrete probleemstellingen;
- kennis van de samenhang tussen het auteursrecht en de naburige rechten
en algemene regels van het contractenrecht;
- het vermogen om nieuwe auteursrechtelijke probleemstellingen die in de
digitale omgeving ontstaan, zelfstandig te analyseren en op een
overtuigende manier op te lossen;
- het vermogen om auteursrechtelijke vraagstellingen en juridische
uitdagingen in de digitale omgeving in de context van bredere
maatschappelijke belangen te plaatsen, zoals toegang tot informatie,
democratische contentproductie en innovatiebeleid.
Eindtermen: 1-10.

Inhoud vak

Het auteursrecht speelt een centrale rol in de digitale samenleving. Het
bepaalt de mogelijkheden van de burger om kennis te nemen van digitale
informatiebronnen en bij te dragen aan de creatie van nieuwe informatie.
Het auteursrecht beïnvloedt verder de ontwikkeling van nieuwe
businessmodellen op de digitale markt voor informatieproducten. Het
oogmerk van de cursus is dan ook - in overeenstemming met de Law in
Action benadering - niet alleen op rechtsregels gericht maar tevens op
achterliggende sociale, economische en culturele belangen. De volgende
vraagstellingen komen aan de orde:
- makerschap en de creatie van werken door robots;
- de auteursrechtelijke kwalificatie van hyperlinks en het uitdijende
openbaarmakingsrecht;
- de impact van de regeling inzake tijdelijke reproductie op tekst- en
datamining;
- de toekomst van beperkingen van het auteursrecht, zoals de
vrijstelling van de digitale privékopie;
- de bestrijding van digitale piraterij;
- het juridische kader voor user-generated content en bijbehorende
platforms, zoals Facebook, Wikipedia en YouTube;
- de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van
nieuwe informatiebronnen;
- het collectieve rechtenbeheer en de rol van collectieve
beheersorganisaties in de digitale samenleving.

Onderwijsvorm

De stof wordt in hoorcolleges besproken en verdiept. Daarnaast worden
werkcolleges aangeboden waarin onder meer vragen en casus uit eerdere
tentamens worden besproken.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

De literatuur voor dit vak wordt in de loop van maart op Canvas
beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_Intell.eig
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. M.R.F. Senftleben
Examinator prof. dr. M.R.F. Senftleben
Docenten prof. dr. M.R.F. Senftleben
mr. drs. T.F. Westenbroek
mr. drs. L. Anemaet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: