Jeugdrecht I

2019-2020

Doel vak

Doel van het Integratievak Jeugdrecht I is het verkrijgen van inzicht in
diverse onderdelen van het Jeugdrecht, waarbij steeds recente
ontwikkelingen die zich in dit rechtsgebied voordoen worden betrokken.
Je verkrijgt niet alleen theoretische kennis, maar werkt ook aan je
eigen vaardigheden.
Zo word je gestimuleerd om een eigen, goed onderbouwde visie te
ontwikkelen ten aanzien van actuele ontwikkelingen in het Jeugdrecht en
die visie zowel mondeling (door middel van een presentatie en tijdens
discussies in de werkgroepen)
als schriftelijk (door het schrijven van een annotatie en tijdens het
tentamen) te onderbouwen.

Aan het einde van dit vak:
- ben je in staat de door jou verkregen kennis van het Jeugdrecht te
verwoorden;
- kun je de juridisch relevante feiten uit een vraagstuk destilleren;
- kun je juridische vraagstukken en/of problemen op dit gebied
analyseren;
- ben je in staat de toepasselijke wet- en regelgeving correct toe te
passen.

Het vak Jeugdrecht draagt bij aan de ontwikkeling van:
- je probleemoplossende en analytische vaardigheden. Je bestudeert en
analyseert wekelijks enkele casusvragen en geeft gestructureerd antwoord
op de vragen. Daarvoor is vereist dat je de rechtsbronnen van het
Jeugdrecht (wetgeving, literatuur, jurisprudentie) analyseert, de
juridisch relevante bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek selecteert en
de relevante rechtsregels op de feiten uit de casus toepast;
- je schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je wordt geacht de
werkgroepopdrachten schriftelijk op afdoende niveau uit te werken en een
annotatie bij een recente rechterlijke uitspraak te vervaardigen.
- je mondelinge communicatieve vaardigheden. Je geeft een keer een
presentatie en discussieert wekelijks over stellingen.

Bij dit vak wordt met name gewerkt aan de volgende eindtermen: 2, 5, 10,
12, 15.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Law in Action komt bij dit vak onder andere aan bod doordat diverse
gastdocenten vanuit de praktijk college geven (o.a. kinderrechter,
jeugdstrafrechtadvocaat), docenten vertellen over hun eigen
wetenschappelijke onderzoek en je zelf een annotatie schrijft bij een
actuele uitspraak.

Inhoud vak

Bij dit vak doe je kennis op van verschillende onderdelen van het
Jeugdrecht. Aan zowel privaatrechtelijke, strafrechtelijke als
internationale aspecten van het Jeugdrecht wordt aandacht besteed. De
onderwerpen worden behandeld vanuit zowel de theorie als de praktijk.
Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld jeugdbescherming,
jeugdstrafrecht, de bijzondere curator in afstammingszaken, gezag &
omgang en verhuiszaken en er wordt antwoord gegeven op de vraag wat een
kinderrechter zoal doet.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit hoorcolleges van diverse (gast)docenten en
werkgroepen. Er wordt van je verwacht dat je een annotatie schrijft bij
een uitspraak. Tijdens de werkgroepen wordt gediscussieerd aan
de hand van stellingen. De argumenten voor en tegen een stelling worden
door studenten gepresenteerd en vervolgens vindt een discussie met de
hele groep plaats. Vanwege de gekozen werkvorm geldt een
aanwezigheidsplicht voor de werkgroepen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (50%), presentatie (20%) en annotatie (30%).

Vereiste voorkennis

Enige basiskennis van het Personen- en Familierecht is wenselijk. Het
vak
borduurt daarop voort. Indien deze basiskennis ontbreekt, wordt
geadviseerd om voordat het vak begint contact op te nemen met de
coördinator.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Afwijkende intekenprocedure

Er kunnen maximaal 80 studenten meedoen. Vanwege de gekozen werkvorm (presentaties) kan één werkgroep uit maximaal 20 studenten bestaan.

Algemene informatie

Vakcode R_Jeugdr.I
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. G.C.A.M. Ruitenberg
Examinator mr. G.C.A.M. Ruitenberg
Docenten C. Blankman
mr. G.C.A.M. Ruitenberg
prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia
prof. dr. C. Forder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: