Jeugdrecht II

2019-2020

Doel vak

Je verkrijgt door een stage die deels observerend en deels participerend
van aard is, inzicht in het jeugdrecht en - de problemen bij - de
toepassing daarvan in de praktijk. Je zult merken dat de theorie en
praktijk soms uiteenlopen.
Van de stage maak je een verslag waaruit blijkt welke kennis je hebt
opgedaan. Wat heb je geleerd van de stage? Ook beantwoord je in het
verslag enkele onderzoeksvragen die je, in overleg met de docent en
stage-instelling, hebt geformuleerd.

Deze stage is natuurlijk een voorbeeld van Law in Action bij uitstek!!
Je ziet met eigen ogen hoe het Jeugdrecht werkt (of juist niet werkt) in
de praktijk!

Bij dit vak wordt met name gewerkt aan de volgende eindtermen: 3, 14,
17.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

Jeugdrecht II bestaat uit een stage van drie of vier weken bij een
rechtbank of andere instelling die werkzaam is op het terrein van het
jeugdrecht. De stage wordt afgerond met een verslag. De stage kan het
hele jaar door worden gelopen, maar er is maar een beperkt aantal
stageplaatsen beschikbaar.

Onderwijsvorm

Stage onder begeleiding.

Toetsvorm

Stageverslag.

Literatuur

Voor het vak wordt geen literatuur voorgeschreven.
Vereist is dat het vak Jeugdrecht I met als cijfer minimaal een 7,0 is
afgerond óf dat op andere wijze wordt aangetoond dat de student beschikt
over voldoende kennis van het familie- en jeugdrecht.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Als je graag stage wilt lopen, neem dan tijdig (enkele maanden voordat
je stage wilt lopen) contact op met de coördinator.

Afwijkende intekenprocedure

Inschrijving voor dit vak verloopt via de coördinator, mw. mr. Geeske Ruitenberg (g.c.a.m.ruitenberg@vu.nl). Ben je geen student van de VU dan heb je een Master bijvakinschrijving nodig om te kunnen deelnemen aan het vak.

Algemene informatie

Vakcode R_Jeugdr.II
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. G.C.A.M. Ruitenberg
Examinator mr. G.C.A.M. Ruitenberg
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: