Law en Governance (Academische kern)

2019-2020

Doel vak

In het vak wordt de student geleerd welke maatschappelijke rol het
strafrecht, het bestuursrecht en het privaatrecht vervullen. Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van een aantal concrete en actuele
maatschappelijke thema's. Voorbeelden van dergelijke thema's zijn:
medische fouten, voetbalgeweld en woonoverlast. Steeds wordt bezien wat
de functie van de verschillende rechtsgebieden is binnen de gekozen
thema's.
De student leert na te gaan welke opties bestaande rechtsregels op de
drie genoemde domeinen bieden ten aanzien van de drie genoemde thema's.

Eindtermen: Het vak draagt bij aan veel van eindtermen van de opleiding.
In het bijzonder kunnen worden genoemd: 1- 2, 5, 9, 12-14.
Zie voor de eindtermen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid het Onderwijs-
en Examenreglement Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

Het zal gaan om de rol van het strafrecht, het bestuursrecht en het
privaatrecht binnen de gekozen maatschappelijke thema's. De aandacht
gaat uit naar de betrokken actoren bij de verschillende rechtsgebieden,
hun taken en bevoegdheden. Ook de juridische grenzen aan het gebruik van
deze instrumenten en de wijze van rechtsbescherming wordt bestudeerd.

Law in Action:
-In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem. De essentie van L&G is het benaderen van het
recht vanuit het probleem en niet andersom. De problemen die we
behandelen zijn: voetbalgeweld, medische fouten en woonoverlast.
-Samenwerking met de praktijk
We nodigen voor elk thema een praktijk-gastdocent uit. De materie wordt
getoetst op het tentamen.
-Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen
We behandelen het thema medische fouten met behulp van inzichten uit
empirisch onderzoek.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkgroepen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

Actuele wetenschappelijke artikelen, actuele jurisprudentie, wetgeving
en parlementaire stukken. Studenten dienen deze literatuur zelf te
verzamelen uit databases en openbare internetbronnen, voor zover het
niet via Canvas beschikbaar is gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Algemene informatie

Vakcode R_LawGov
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. K.A.P.C. van Wees
Examinator dr. mr. K.A.P.C. van Wees
Docenten prof. mr. A.E. Schilder
prof. dr. J.L. Smeehuijzen
prof. mr. J.W. Rutgers
mr. A. Das

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: