Masterclass ondernemingsrecht

2019-2020

Doel vak

Met de studenten worden de hoofdthema's op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand doorgewerkt.

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:

De afgestudeerde master beschikt over de volgende kennis en inzichten:
-diepgaande kennis van en inzicht in de hoofdgebieden van het
commerciële
ondernemingsrecht, het financiële recht en het fusie- en overnamerecht
-inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het
ondernemingsrecht
-inzicht in het functioneren van en de interactie tussen de actoren
binnen het ondernemingsrecht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende vaardigheden en
attituden:
-de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen
-de vaardigheid om kennis van het ondernemingsrecht toe te passen in
complexe casus
-de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
-de vaardigheid te reflecteren op het eigen leerproces en het eigen
leerproces te sturen en te plannen

Inhoud vak

- Rechtsvormen en hun kenmerken
- Stem, stemrecht, besluit
- Vertegenwoordiging, onrechtmatige daad, toerekening
- Bestuur en Toezicht
- Aansprakelijkheid van bestuurders/commissarissen
- Concernrecht
- Jaarrekeningenrecht
- Aandelen en kapitaal
- Aandeelhouderschap
- Enquêterecht
- Overname, fusie en splitsing
- Europees Ondernemingsrecht
- Personenvennootschappen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen
Halverwege de cursus wordt een deeltoets aangeboden. Deelname is
facultatief. Studenten kunnen hiermee een half bonuspunt behalen indien
zij 80 van de 100 punten scoren. Dit 0,5 bonuspunt wordt opgeteld bij
het resultaat van het tentamen, met dien verstande dat het behaalde
eindresultaat niet hoger kan zijn dan een 10. Het 0,5 bonuspunt (indien
behaald) vervalt na de eerste tentamengelegenheid en telt derhalve niet
mee indien de student aan een latere tentamenmogelijkheid deelneemt (ook
niet indien dit voor de desbetreffende student de eerste keer zou zijn
dat hij/zij het tentamen aflegt.

Literatuur

Voorgeschreven literatuur en jurisprudentie wordt vermeld op BB en
(deels) via BB beschikbaar gesteld

Algemene informatie

Vakcode R_MCond9
Studiepunten 9 EC
Periode P1+2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. W.J. van t Spijker
Examinator mr. W.J. van t Spijker
Docenten mr. W.J. van t Spijker
prof. mr. W.J.M. van Veen
prof. mr. J.B. Huizink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege