Masterclass internationaal privaatrecht

2019-2020

Doel vak

Verdieping in bepaalde actuele onderwerpen van internationaal
privaatrecht (capita selecta), waarbij naast inhoudelijke behandeling
van het gekozen onderwerp de student in de vorm van een masterclass
getraind wordt in juridische vaardigheden.

Inhoud vak

Gedurende zeven weken worden o.l.v. prof. Vlas in de vorm van een
masterclass recente ontwikkelingen op het terrein van het IPR besproken.
Tijdens de masterclass worden nieuwe rechtspraak en regelgeving
besproken. De onderwerpen kunnen variëren van personen- en familierecht
tot vermogens- en procesrecht.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Mondeling tentamen, presentatie en opdracht

Literatuur

Voor iedere wekelijkse masterclass wordt literatuur via Canvas ter
beschikking gesteld.

Overige informatie

De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en
denkniveau:
heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in minimaal
één deelgebied van het recht
heeft inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van het
recht, met inbegrip van het nationale en internationale recht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden:
de juridische en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk in hun
onderlinge samenhang beoordelen en daarover kritisch nadenken/oordelen
zich inzicht verschaffen in de problemen die zich bij rechtsvorming op
het gekozen deelgebied voordoen en een bijdrage leveren aan oplossing
daarvan
een probleem vanuit verschillende deelgebieden op een integratieve
manier benaderen
literatuur en juridische bronnen diepgaand analyseren en interpreteren
en kritisch beschouwen (waar relevant ook in de Engelse taal, waar
relevant ook op nieuwe rechtsgebieden)
rechtsregels afleiden uit concrete gevallen (inductie)

Probleemoplossende vaardigheden:
complexe casus diepgaand analyseren en interpreteren en zelfstandig
juridische oplossingen aandragen
complexe juridische problemen onderkennen, analyseren en oplossen

Onderzoeks- en presentatievaardigheden:
individueel een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau
voorbereiden en uitvoeren (probleemstelling formuleren en afbakenen,
informatie verzamelen, gegevens interpreteren, conclusies trekken,
evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek)
schriftelijk presenteren van een wetenschappelijk juridisch betoog
schriftelijk verslag doen van een rechtswetenschappelijk onderzoek
met argumenten onderbouwde mening formuleren over een complex juridisch
probleem of een nieuwe ontwikkeling
actief deelnemen aan een wetenschappelijk debat op het deelgebied dat
het masterprogramma beslaat

Eindtermen master Notarieel Recht
De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en
denkniveau:
beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om: Toegelaten te worden
tot het traject leidend tot de promotie; Toegelaten te worden tot post-
initiële masters op (inter)nationaal niveau; Op academisch niveau
werkzaam te zijn in een juridische functie bij de overheid, de
dienstverlening of het bedrijfsleven; Toegelaten te worden tot relevante
postinitiële opleidingen, waaronder die van het notariaat (voldoet aan
artikel 6 lid 3 NW en de vereisten gesteld in het Besluit
beroepsvereisten kandiaat-notaris, Stb. 1999, 228)
heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in minimaal
één deelgebied van het notariële recht
heeft inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van het
notariële recht
De afgestudeerde master beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden:
de juridische en maatschappelijke aspecten van vraagstukken in hun
onderlinge samenhang beoordelen en daarover kritisch nadenken/oordelen
zich inzicht verschaffen in de problemen die zich bij rechtsvorming op
het gekozen deelgebied voordoen en een bijdrage leveren aan oplossing
daarvan
een probleem vanuit verschillende deelgebieden op een integratieve
manier benaderen
literatuur en juridische bronnen diepgaand analyseren en interpreteren
en kritisch beschouwen (waar relevant ook op nieuwe rechtsgebieden)
rechtsregels afleiden uit concrete gevallen (inductie)
Probleemoplossende vaardigheden:
complexe casus diepgaand analyseren en interpreteren en zelfstandig
juridische oplossingen aandragen
complexe juridische problemen onderkennen, analyseren en oplossen
Onderzoeks- en presentatievaardigheden:
zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau
voorbereiden en uitvoeren conform in de rechtswetenschap gebruikte
methoden en technieken (probleemstelling formuleren en afbakenen,
informatie verzamelen, gegevens interpreteren, conclusies trekken,
evalueren en eventueel aanbevelingen en suggesties doen voor verder
onderzoek)
schriftelijk presenteren van een wetenschappelijk juridisch betoog
schriftelijk verslag doen van een rechtswetenschappelijk onderzoek
met argumenten onderbouwde mening formuleren over een complex juridisch
probleem of een nieuwe ontwikkeling
actief deelnemen aan een wetenschappelijk debat op het deelgebied dat
het masterprogramma beslaat
Algemene vaardigheden, waaronder studievaardigheden
reflecteren op het eigen leerproces en het eigen leerproces sturen en
plannen.

Afwijkende intekenprocedure

Het vak wordt alleen gegeven bij een minimaal aantal van 15 deelnemers.

Algemene informatie

Vakcode R_MIntPr
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. M. Zilinsky
Examinator mr. M. Zilinsky
Docenten mr. M. Zilinsky

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege