Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van
het fiscale recht en in het functioneren van en de interactie tussen de
actoren binnen het fiscale recht. Na afloop van de cursus dient de
student in staat te zijn literatuur en juridische bronnen op het gebied
van het fiscale recht diepgaand te analyseren en interpreteren en
daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student zelfstandig
een rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang voor te kunnen
bereiden en uit te kunnen voeren (probleemstelling formuleren,
verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies
trekken). Voorts wordt van de student verwacht dat hij na afloop van de
cursus in staat is een wetenschappelijk juridisch betoog schriftelijk te
presenteren. Tot slot dient de student een kritische houding aan te
kunnen nemen ten aanzien van onderzoek op het gebied van het fiscale
recht.

Inhoud vak

De inhoud van dit vak is tweeledig. Het richt zich op de algemene
beginselen/grondslagen van het belastingrecht en de betekenis
van het belastingrecht in een maatschappelijke context. In tegenstelling
tot veel andere fiscale vakken richt het zich dus niet op de
‘technische’ aspecten van het belastingrecht (wetstoepassing). Ook komt
de relatie tussen belastingrecht en ethiek aan de orde. Verder wordt
aandacht besteed aan fiscaal-wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt aan de
hand van een publicatie uit de fiscale vakpers ingegaan op
methodologische aspecten (vraagstelling, opbouw, gebruik van bronnen en
dergelijke).

Onderwijsvorm

Colleges en individueel contact.

Toetsvorm

In collegejaar 2018/2019 werd het vak getentamineerd door middel van een
schriftelijk takehometentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2019/2020 wordt bekendgemaakt in de
studiewijzer.

Literatuur

In collegejaar 2018/2019 werd gebruik gemaakt van:
- L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven
van papers en scripties, Den Haag: Boom juridisch 2017.
- R.H. Happé, 'De fiscale wereld in transitie: van morele ontkoppeling
naar moreel kompas', RM Themis 2017-5, p. 244-253.
- L.J.A. Pieterse, Omtrent verwijzingsinstructies (1915-1952), Deventer:
Wolters Kluwer 2018.
- J.J.M. Jansen, Het is uit de hand gelopen. Over te ver doorgeschoten
instrumentalisering van het belastingrecht, Deventer: Kluwer 2012.

Doelgroep

Dit vak is verplicht voor alle afstudeerrichtingen van de master Fiscaal
recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_MTBGB
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J. Gooijer
Examinator mr. J. Gooijer
Docenten mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: