Kwantitatieve methoden en technieken van criminologisch onderzoek

2019-2020

Doel vak

In dit vak krijgt de student een overzicht van de gangbare methoden en
technieken voor empirisch criminologisch onderzoek. Ook leert de student
om, gegeven een onderzoeksvraag, afwegingen te maken tussen opties voor
een onderzoeksopzet, en deze opties te beoordelen op de voor- en
nadelen.

Leerdoelen:
- Een overzicht van de gangbare methoden en technieken voor empirisch
criminologisch onderzoek;
- Bekend zijn met de mogelijkheden maar ook de beperkingen van deze
methoden;
- In staat zijn om, gegeven een onderzoeksvraag, mogelijke opties voor
een onderzoeksopzet te beoordelen op de voor- en nadelen;
- Een overzicht hebben van de verschillende methoden voor
steekproeftrekkingen;
- Kennis hebben van bestaande gegevensbronnen die vaak geraadpleegd
worden in criminologisch onderzoek;
- Kennis hebben van een aantal nieuwe technieken voor data–analyse.

Inhoud vak

In dit vak wordt een algemeen overzicht van methodologische aspecten van
kwalitatief en kwantitatief criminologisch onderzoek gepresenteerd. De
leerstof omvat onder meer bronnen van informatie, bevragingsmethoden,
onderzoeksopzetten, dataverwerking en toetsing van de bevindingen aan de
theorie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Vereiste voorkennis

* Studenten Criminologie mogen zonder Methoden en Technieken van
criminologisch onderzoek niet deelnemen aan het vak
Onderzoeksvaardigheden in de criminologie

Literatuur

Bijleveld, C.C.J.H. (2015). Methoden en Technieken van onderzoek in de
Criminologie (zesde druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor
bijvakstudenten en contractanten

Algemene informatie

Vakcode R_MTCO
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. M.V. van Koppen
Examinator dr. M.V. van Koppen
Docenten dr. V.R. van der Geest
dr. M.V. van Koppen
prof. dr. J.M. Harte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: