Kwalitatieve methoden en technieken van criminologisch onderzoek

2019-2020

Doel vak

Bij dit vak staan enkele leerdoelen centraal. Studenten dienen na
afloop:
- in algemene zin bekend te zijn met het opzetten en uitvoeren van
kwalitatief onderzoek en moeten in grote lijnen weten hoe dit verschilt
van kwantitatief onderzoek;
- vaardigheden te hebben ontwikkeld om een kwalitatief interview te
kunnen afnemen en transcriberen met gebruikmaken van daarvoor bestemde
software;
- vaardigheden te hebben ontwikkeld voor het uitvoeren van een
observatie en het vastleggen ervan in fieldnotes;
- inzicht te hebben in het soort data dat met deze methoden wordt
verzameld en in algemene zin te weten hoe deze data geanalyseerd kunnen
worden;
- in staat te zijn op het gebruik van kwalitatieve methoden in eigen
onderzoek kritisch te reflecteren en daarvan op heldere wijze verslag te
doen

Inhoud vak

In dit vak staan diverse kwalitatieve methoden van onderzoek centraal,
alsmede hun theoretische inbedding. Deze methoden worden in het vak
toegepast op een door de student zelf gekozen casus of onderwerp. De
casus wordt onderzocht aan de hand van (1) interviews en (2)
observaties. Voor elk van de twee methoden dienen twee opdrachten te
worden uitgevoerd. In Practica wordt geoefend en worden opdrachten
voorbereid en besproken. De reeks wordt afgesloten met een laatste
opdracht in de vorm van een Slotbeschouwing.

Law in action
Samenwerking met de praktijk
Studenten doen zelf een beknopt onderzoek naar een onderwerp dat
criminologisch relevant is. Ze gaan zelf data verzamelen door midden van
twee interviews en twee observaties. Ze gaan dus zelf ‘het veld’ in, al
zit er nogal wat variatie in de keuze van onderwerpen.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit zeven hoorcolleges en negen practicum
bijeenkomsten

Toetsvorm

Gewijzigd november 2015:
- Schriftelijk tentamen (50%)
- Slotbeschouwing (50%)

Literatuur

T. Decorte & D. Zaitch (eds.) (2016) Kwalitatieve methoden en technieken
in de criminologie (derde druk). Leuven: Uitgeverij Acco.

Algemene informatie

Vakcode R_MTKCO
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. F.H.M. van Gemert
Examinator dr. F.H.M. van Gemert
Docenten dr. F.H.M. van Gemert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum