Materieel strafrecht

2019-2020

Doel vak

In het vak Materieel strafrecht komen aan bod: het systeem van het
Wetboek van Strafrecht, de uitgangspunten en bronnen van het materiële
strafrecht, culpose en doleuze delicten, causaliteitsproblemen,
strafuitsluitingsgronden, poging, voorbereiding en vrijwillige
terugtred, de grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid en
deelnemingsvormen. U verwerft inzicht in de hoofdonderdelen van het
Nederlandse materiële strafrecht en wordt voorts uitgedaagd actuele
strafrechtelijke kwesties die op voornoemde terreinen betrekking hebben
kritisch te beschouwen. Het vak veronderstelt daarbij de kennis en het
inzicht zoals deze zijn geïntroduceerd in het eerstejaarsvak Beginsel
strafrecht. Het vak heeft eveneens tot doel u te leren (Europese)
rechtspraak, (Europese) wet- en regelgeving en literatuur inzake het
materiële strafrecht te lezen, te begrijpen, te analyseren en vervolgens
toe te passen op bijvoorbeeld een casus.

Eindtermen: 1-2, 4-12.
Zie voor de eindtermen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid het Onderwijs-
en Examenreglement Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

De onderwerpen die aan bod komen zijn, onder voorbehoud van actuele
wijzigingen:
- causaliteit
- opzet en schuld
- moord (voorbedachte raad)
- strafuitsluitingsgronden en culpa in causa
- poging en voorbereiding
- deelneming
- grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid

Law in action:
Gastcollege met praktijkjurist over een van de onderwerpen die in het
onderwijs wordt behandeld.

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat in ieder geval uit:
- wekelijkse hoorcolleges van 1,5 uur
- wekelijkse werkgroepen van 3 uur, waarvoor grondige voorbereiding en
actieve deelname verplicht is
- eenmalige paneldiscussie van 1,5 uur

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen, open vragen.

Vereiste voorkennis

Ingangseisen:
- het vak Beginselen strafrecht.

Literatuur

Op Canvas zal een volledige weergave van alle tentamenstof worden
gepubliceerd. Studenten dienen in ieder geval over de volgende
publicaties te kunnen beschikken:

- J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018.
- Studenteneditie wetgeving (SDU Verzameling Nederlandse Wetgeving of
Kluwer Collegebundel).
- Los voorgeschreven arresten via www.rechtspraak.nl of Rechtsorde.

In aanvulling op deze literatuur zullen ook wetenschappelijke artikelen
worden voorgeschreven die toegankelijk zijn via www.ub.vu.nl.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor
bijvakstudenten en contractanten.

Overige informatie

VRAGEN:
Algemeen contactadres: materieelstrafrecht.rechten@vu.nl

EINDTERMEN

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de Bachelor opleiding
Rechtsgeleerdheid:

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau:
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomple
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Communicatieve vaardigheden
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de Bachelor opleiding
Criminologie:

Kennis en inzicht:
- in de formele en informele reacties op criminaliteit alsmede de ratio
en effecten daarvan,
- in de systematiek van het recht en inzicht in de kernleerstukken van
het publiekrecht en het materieel en formeel strafrecht, met inbegrip
van recente ontwikkelingen.

Onderzoeksvaardigheden:
- selecteren van juridisch relevante feiten uit een empirisch
feitencomplex,
- selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
concrete juridische casus,
- oplossen van een juridische casus, hanteren van een systematische
aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete gevallen.

Algemene informatie

Vakcode R_Mat.strC
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. Y.R.S. Piekhaar
Examinator mr. Y.R.S. Piekhaar
Docenten mr. Y.R.S. Piekhaar
dr. N. Rozemond
mr. R.H. Jansen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: