Media en communicatierecht

2019-2020

Doel vak

Na het volgen van dit vak:
* ben je op de hoogte van de voornaamste Nederlandse en Europese wet- en
regelgeving en jurisprudentie op het terrein van media en communicatie,
* ben je in staat om die wet- en regelgeving en jurisprudentie toe te
passen op casus die op dit terrein zijn toegesneden,
* heb je inzicht in de juridische, ethische, politieke en
maatschappelijke dimensies van media- en communicatie-rechtelijke
vraagstukken,
* kun je verschillende regulerende benaderingen van bepaalde thema’s
kritisch analyseren en kun je deze met elkaar vergelijken,
* kun je tekortkomingen in het bestaande (inter-)nationale regelgevende
kader op het gebied van media- en communicatierecht aanwijzen en
passende strategieën formuleren,
* kun je, op basis van de kennis en informatie opgedaan tijdens de
cursus, een eigen mening formuleren in een paper over een relevant
vraagstuk uit het veld van het media- en communicatierecht alsmede een
paper van een mede-student kritisch beoordelen.


Deze leerdoelen sluiten aan bij de eindtermen 1-10, 12-13 en 15-16
(OER).

Inhoud vak

Het mediarecht en het communicatierecht bestrijken samen een omvangrijk
terrein. Deze cursus biedt een eerste kennismaking met dit brede veld
door de belangrijkste aspecten ervan te behandelen. Het media- en
communicatierecht heeft betrekking op - voornamelijk openbare -
communicatie door middel van (massa-)media. Het vakgebied is niet alleen
breed maar ook nog eens voortdurend in beweging onder invloed van
technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Zo
hebben bijvoorbeeld internetdiensten en social media voor een deel de
klassieke media, zoals televisie en kranten, verdrongen. Ook zijn
mengvormen van oude en nieuwe media ontstaan (denk aan traditionele
dagbladen die online aanbod verzorgen of publieke omroepen die
gebruikmaken van Twitter). Het medialandschap is, kortom, dynamisch en
complex.
Deze cursus weerspiegelt die dynamiek door aandacht te besteden aan
actuele ontwikkelingen die op hun beurt weer allerlei nieuwe juridische,
ethische en politieke vraagstukken opwerpen. In het vak wordt een
selectie van deze vraagstukken behandeld. Daarnaast worden de nationale
en Europese rechtsregels behandeld die van toepassing zijn. Dat zijn
onder meer de Telecommunicatiewet, de Mediawet, relevante
EU-regelgeving, maar ook (informationele) grondrechten als het recht op
privacy, de vrijheid van meningsuiting en informatiegaring, het
communicatiegeheim, en de rechten van het kind.
In het kader van dit vak zullen daarbij onderwerpen aan bod komen als
internettoegang en -neutraliteit, politieke censuur, desinformatie en
antenneverboden. In de colleges mediarecht worden de onderwerpen
publieke omroep, de commerciële omroep,
reclame en onrechtmatige perspublicaties behandeld. Gastsprekers vanuit
de praktijk bespreken onder meer het telecommunicatierecht
(infrastructuur en diensten), e-privacy, cookies en de rol van
Kijkwijzer.

Onderwijsvorm

Twee hoorcollege-bijeenkomsten per week. De tussentijdse opdrachten
worden tijdens de hoorcolleges besproken.

Toetsvorm

Er zijn drie tussentijdse opdrachten die (naar keuze) individueel of in
een groep worden gemaakt. Het vak wordt getoetst door middel van een
essay. De studenten schrijven (individueel) een essay over één van de
hoofdonderwerpen van dit vak (90% van het eindcijfer). Daarnaast
beoordelen zij een essay van een medestudent. Deze peer review telt voor
10% van het eindcijfer mee.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

De literatuur voor dit vak wordt op Canvas bekend gemaakt,
respectievelijk beschikbaar gesteld.
De aanschaf van een recente wettenbundel en jurisprudentiebundel op het
terrein van Media- en Telecommunicatierecht, resp. de Informationele
Grondrechten wordt aangeraden.

Overige informatie

Dit vak sluit aan bij het motto van de faculteit Law in Action. Het
thema is actueel en we hebben veel gastsprekers uit de praktijk.

Aanbevolen voorkennis

Geen

Algemene informatie

Vakcode R_Med.com.r
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. A.E. de Hingh
Examinator dr. mr. A.E. de Hingh
Docenten dr. mr. A.E. de Hingh
mr. B.P. Aalberts
prof. dr. R. van den Hoven van Genderen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: