Mediation

2019-2020

Doel vak

Het vak Mediation heeft tot doel dat studenten zowel in theoretisch als
in praktisch opzicht (nader) kennis maken met, inzicht krijgen in en
kritisch kunnen reflecteren op mediation als vorm van bemiddeling in
conflicten, in zowel een nationale als internationale en
rechtsvergelijkende context. De praktische werkgroepen worden verzorgd
door mediators. Er worden rollenspellen gedaan waarbij de nadruk ligt op
het oefenen met mediationvaardigheden en onderhandelingstechnieken
volgens de Harvard methode. Het vak past dan ook geheel in het Law in
Actionprofiel.
Het vak draagt bij aan vrijwel alle eindtermen van de master
Rechtsgeleerdheid (1-10 en 14-16) en de master Notarieel recht (1-2,
4-10 en 14-16). In het bijzonder wordt voor dit vak gewezen op de
relevantie van de eindtermen
• 6 (RCH en NOT): mediation wordt vanuit verschillende invalshoeken
benaderd;
• 9 (RCH en NOT): studenten worden uitgedaagd een complexe casus vanuit
het perspectief van de mediator diepgaand te analyseren en
interpreteren, door een conflictdiagnose te maken;
• 10 (RCH en NOT): studenten worden uitgedaagd om vanuit het perspectief
van de mediator naar een complex juridisch probleem te kijken en dit op
een alternatieve manier op te lossen.

Inhoud vak

In dit keuzevak staat mediation als vorm van bemiddeling in conflicten
centraal. Mediation heeft zich immers in veel rechtsgebieden een vaste
plek verworven. Daarbij kan vooral aan familie- en arbeidszaken gedacht
worden, maar ook in straf- en bestuurszaken wordt mediation in
toenemende mate toegepast. Naast de genoemde verschillende toepassingen
van mediation wordt ook inzicht gegeven in het mediationproces,
mediationvaardigheden, de beroepshouding van de mediator en
verschillende mediationbenaderingen. Er wordt stilgestaan bij het de
manier waarop het perspectief van de mediator de juridische manier van
kijken kan aanvullen en versterken. Ook wordt aandacht besteed aan de
‘jurist van de toekomst’. Verder worden de juridische aspecten van
mediation behandeld. Denk daarbij onder meer aan vrijwilligheid en
vertrouwelijkheid als belangrijke kenmerken van mediation, aan de status
en inhoud van de mediationovereenkomst en aan de fundamentele vraag naar
de rechtsstatelijkheid van mediation. Er is aandacht voor mediation in
een rechtsvergelijkende en internationale context en de maatschappelijke
betekenis ervan. Een belangrijk onderdeel van het vak is de praktische
oefening (schriftelijk en mondeling) door studenten met
mediationvaardigheden aan de hand van casussen, waarbij ook de
beginselen van het Harvard onderhandelen toegepast zullen worden.

Onderwijsvorm

Verplichte werkgroepen en hoorcolleges.

Toetsvorm

Een geroosterd afsluitend schriftelijk tentamen.
Voorts kunnen met verplichte tussentijdse opdrachten (bonus)punten
behaald worden.

Literatuur

Literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Reguliere studenten. Het vak staat ook open voor bijvakstudenten en
contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Aanbevolen voorkennis

Verdiepingsvak Conflictoplossing, mediation en onderhandelen.

Algemene informatie

Vakcode R_MedTi
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. A.M. Zwart-Hink
Examinator mr. drs. A.M. Zwart-Hink
Docenten mr. dr. A.J. Van
prof. mr. L.M. Coenraad

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: