Methoden van rechtswetenschap

2019-2020

Doel vak

Het vak beoogt masterstudenten voor te bereiden op zowel het zelfstandig
uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek als het kritisch
beoordelen van (rechts-)wetenschappelijk onderzoek. Het vak geeft
daartoe inzicht in de verschillende opvattingen over (rechts-)wetenschap
en inzicht in de verschillende methoden van rechtswetenschappelijk
onderzoek. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het gebruik van
empirische onderzoeksgegevens in de rechtswetenschap. Waarom moet een
rechtswetenschapper niet alleen kennis hebben van 'law in the books'
maar ook van 'law in action'? Daarnaast wordt in het vak ingegaan op hoe
in de rechtspraktijk (in de rechtspraak en het wetgevingsproces) gebruik
wordt gemaakt van rechtswetenschappelijke methoden van onderzoek
(rechtsvinding, rechtsvergelijking en interdisciplinair onderzoek).

Inhoud vak

- wetenschap en rechtswetenschap
- methoden van rechtswetenschap: rechtsvinding en rechtsvergelijking
- methoden van interdisciplinair onderzoek: empirisch onderzoek
- gebruik van rechtswetenschappelijke methoden van onderzoek (in de
rechtspraak en het wetgevingsproces)
- methodologische verantwoording/ beoordeling van onderzoek
- voorbereiding op de scriptie.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit twee delen: een algemeen deel dat wordt verzorgd
door de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis en een bijzonder
deel dat vanuit de afstudeerrichtingen wordt aangeboden. Het eerste deel
bestaat uit 5 weken met elke week een hoorcollege en een werkcollege. De
werkcolleges hebben een interactief karakter en van studenten wordt
verwacht dat zij goed voorbereid naar de werkcolleges komen. Het tweede
deel, dat door de afstudeerrichtingen wordt verzorgd, zal plaatsvinden
in de laatste 2 weken. Een aantal afstudeerrichtingen heeft ervoor
gekozen om het bijzondere deel plaats te laten vinden in het kader van
een verdiepingsvak. Informatie over het bijzonder deel en de
bijbehorende onderzoeksopdracht wordt verstrekt door de
afstudeerrichtingen. Op Canvas vindt u nadere informatie over de
invulling en roostering van het bijzonder deel.

Toetsvorm

Take-hometentamen (eerste deel cursus) en onderzoeksopdracht (tweede
deel cursus). Voor beide toetsen dient u een voldoende te halen om het
vak af te sluiten.

Vereiste voorkennis

Studenten moeten de bachelor succesvol hebben afgerond.

Literatuur

Alle literatuur wordt opgenomen in de reader of op Canvas geplaatst.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Het vak beoogt master-studenten voor te bereiden op zowel het
zelfstandig uitvoeren van rechtswetenschappelijk onderzoek als het
kritisch beoordelen van rechtswetenschappelijk onderzoek en
onderzoeksvoorstellen van andere rechtswetenschappers. Na het succesvol
afronden van het vak, bent u in staat om:
• Te bepalen welke methode(n) u nodig heeft om de onderzoeksvraag van uw
scriptie (of ander onderzoek) te beantwoorden;
• Een goede methodologische verantwoording te geven van de in uw
onderzoek gebruikte methoden;
• De verschillen tussen empirische en geesteswetenschappelijke methoden
van onderzoek te begrijpen en uit te leggen;
• De in een rechtswetenschappelijk onderzoek gehanteerde hermeneutische
en empirische methode(n) te herkennen;
• Het gebruik en de verantwoording van de hierin gehanteerde
(hermeneutische of empirische) methode(n) te beoordelen aan de hand van
wetenschappelijke criteria;
• De problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van een bepaalde
methode, alsmede de voor- en nadelen hiervan, te onderkennen en
beschrijven, in het bijzonder op het terrein van de rechtsvinding, de
rechtsvergelijking en multi- en interdisciplinair onderzoek.

Het vak draagt bij aan 'law in action', doordat nader wordt ingegaan op
empirische methoden van onderzoek in de rechtswetenschap. Besproken
wordt wat deze methoden inhouden, waarin ze verschillen van de
hermeneutische methoden zoals die in het klassieke
rechtswetenschappelijk onderzoek worden gehanteerd, en hoe ze beoordeeld
moeten worden. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe op basis van
empirische data (feiten) normatieve aanbevelingen kunnen worden gedaan
voor de verbetering van het bestaande recht (normen).
Eindtermen: 7, 11-12 en 15-17.
Zie voor de eindtermen Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Aanbevolen voorkennis

Het vak bouwt voort op kennis die is opgedaan in met name de vakken
Juridische Vaardigheden, de Bachelorscriptie en Encyclopedie I en II.

Algemene informatie

Vakcode R_MethR
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. B.M.J. van Klink
Examinator prof. dr. B.M.J. van Klink
Docenten prof. dr. B.M.J. van Klink
dr. mr. V.C. Geeraets

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: