Migratierecht

2019-2020

Doel vak

In dit vak doe je basiskennis op van een aantal belangrijke onderwerpen
van het Nederlandse vreemdelingen(proces)recht, zoals asiel,
gezinsmigratie en vreemdelingendetentie. Daarbij krijg je inzicht in de
wijze waarop het Nederlandse migratierecht en normen inzake
rechtsbescherming worden beïnvloed door het Europese en internationale
recht. Je leert bovendien hoe de aard van het recht dat voor de
vreemdeling op het spel staat van invloed is op het niveau van de
geboden rechtsbescherming; en hoe, omgekeerd, procedurele regels van
invloed zijn op de effectuering van rechten die vreemdelingen op papier
hebben. Gedurende dit vak zal je bestuderen hoe procedurele regels
binnen het migratierecht de toegang tot administratieve procedures of
rechterlijke toetsing kunnen belemmeren of juist bevorderen. Tenslotte
krijg je inzicht in de kwaliteit van de geboden rechtsbescherming en hoe
die afhankelijk kan zijn van bijvoorbeeld de bevoegde rechter of de
intensiteit van de rechterlijke toetsing.

Studenten die het vak Migratierecht hebben afgerond:
- zijn in staat te analyseren hoe het Nederlandse migratierecht zich
verhoudt tot het internationale en Europese recht en hoe interactie
plaatsvindt tussen deze verschillende rechtsordes.
- hebben inzicht in de doorwerking van leerstukken uit het
internationale en EU-rechtelijke migratierecht in het Nederlandse
migratierecht.
- hebben voldoende juridische en academische vaardigheden ontwikkeld om
een kritische mening te kunnen vormen over ontwikkelingen met betrekking
tot de doorwerking van het internationaal en Europees migratierecht in
het nationale recht.
- zijn in staat de relevante juridische leerstukken te herkennen in de
Nederlandse rechtspraktijk (rechtspraak en beleidsvorming) en daarover
een discussie te kunnen voeren.
- kunnen het Nederlandse migratierecht plaatsen in de maatschappelijke
context waarin dit recht zich ontwikkelt
- hebben geleerd (Nederlandse en Engelse) rechtsbronnen en literatuur op
het gebied van migratierecht te analyseren en bespreken.
- kunnen complexe migratierechtelijke casusposities analyseren, en
vanuit verschillende gezichtspunten oplossingen aandragen - hebben hun
onderzoeks- en schrijfvaardigheid ontwikkeld.

Inhoud vak

Het vreemdelingenrecht is een belangrijk onderdeel van de (sociale)
rechtspraktijk in Nederland. Het is het grootste bestuursrechtelijke
rechtsterrein. Veel mensen die werkzaam zijn bij de overheid (IND, DT&V,
COA, gemeentes), de rechtshulpverlening (vluchtelingenwerk, advocatuur)
en de rechterlijke macht houden zich met dit onderwerp bezig. Het
rechtsgebied wordt gekenmerkt door een sterke interactie tussen
nationaal, Europees en internationaal recht en door een grote
verscheidenheid aan actoren (vreemdelingen, familieleden, werkgevers,
ngo’s, luchtvaartmaatschappijen, lokale en nationale overheden, Europese
instellingen). In dit vak staat het Nederlandse vreemdelingenrecht
centraal, met ruime aandacht voor Europees- en internationaalrechtelijke
invloeden, en met een sterke focus op grondrechten en rechtsbescherming.

Aan de hand van een aantal deelthema’s uit het vreemdelingenrecht zullen
enkele procesrechtelijke leerstukken worden behandeld. Hierdoor wordt
inzicht verkregen in de kansen van en obstakels voor effectieve
rechtsbescherming voor vreemdelingen. De volgende deelthema’s komen aan
bod:
- asiel
- gezinshereniging
- detentie van vreemdelingen
- toegang tot en uitsluiting van sociale voorzieningen

De basisregels van het deelthema zullen worden besproken, waarna er bij
elk deelthema ruim aandacht zal worden besteed aan een specifiek
procesrechtelijk leerstuk dat in de praktijk een belangrijke rol speelt
(law in action). Bij het deelthema asiel zal bijvoorbeeld worden
ingegaan op het bewijsrecht: hoe kunnen en moeten een asielzoekers hun
vluchtverhaal bewijzen? Bij detentie zal de rechterlijke toetsing
centraal staan: hoe intensief mag en moet de rechter de detentie van een
vreemdeling toetsen? En bij gezinshereniging wordt de toegankelijkheid
van procedures onder de loep genomen: wanneer hebben vreemdelingen recht
op gratis rechtsbijstand? Welke regels gelden ten aanzien van leges? Bij
deze (en andere) procesrechtelijke leerstukken worden zowel de
verschillen ten opzichte van het algemene Nederlandse
bestuursprocesrecht behandeld als de Unierechtelijke en
internationaalrechtelijke regels en waarborgen. Er worden waar mogelijk
gastcolleges verzorgd door een advocaat, een medewerker van de IND en
een medewerker van de rechterlijke macht, waarbij aandacht wordt besteed
aan de verschillende perspectieven op het vakgebied (law in action).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en schriftelijke opdracht. Het vak wordt
tegelijkertijd aangeboden aan masterstudenten en bachelorstudenten
(rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht). Voor masterstudenten
geldt daarom een verzwaarde eis van een aanvullende schriftelijke
opdracht.

Literatuur

Literatuur wordt bekendgemaakt op Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor
bijvakstudenten en contractanten. Dit vak kan niet worden gevolgd door
studenten die in de bachelor het vak Rechtsbescherming in het
vreemdelingenrecht hebben gedaan.

Afwijkende intekenprocedure

Dit vak staat niet open voor studenten die in de bachelor het vak Rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht hebben gedaan.

Algemene informatie

Vakcode R_MigR
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. E.R. Brouwer
Examinator mr. dr. E.R. Brouwer
Docenten prof. mr. H. Battjes
mr. dr. C.H. Slingenberg
mr. dr. E.R. Brouwer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: