Notariële ambtsuitoefening

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van het vak Notariswet kunt u:
- aan de hand van concrete voorgelegde voorbeelden op het terrein van de
uitoefening van het notarisambt aangeven, waar in de Wet op het
notarisambt mogelijkerwijs een oplossing kan worden gevonden voor de in
die voorbeelden besloten liggende vraagstukken (vaardigheid: het kunnen
hanteren van de rechtsbronnen);
- literatuur lezen en aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn (vaardigheid:
het kunnen analyseren van materiaal);
- een arrest lezen dat betrekking heeft op het notarisambt en vervolgens
aangeven hoe dat arrest is opgebouwd, wat de centrale vraag is waarover
de rechterlijke instanties zich hebben uitgesproken en wat de
kernoverwegingen van die instanties zijn geweest bij het beantwoorden
van die rechtsvraag (vaardigheden: het kunnen hanteren van de
rechtsbronnen; het kunnen analyseren van materiaal);
- een casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren van
de daarin aan de orde zijnde rechtsvraag en informatie vergaren die kan
worden gebruikt bij het schriftelijk, volledig, gemotiveerd en met
behulp van de wet en de jurisprudentie beantwoorden van die rechtsvraag
(vaardigheden: het kunnen analyseren van materiaal; het zelfstandig
kunnen formuleren van een probleemstelling; het kunnen hanteren van de
rechtsbronnen; het kunnen structureren van een schriftelijk betoog; het
kunnen schrijven van correct Nederlands).

Inhoud vak

Geschiedenis van het notarisambt; de kern van het notarisambt; normen
in het notariaat; de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de
notaris; de notaris als ondernemer; samenwerkingsverbanden;
internationaal perspectief; buitenwettelijke taak; zorgplicht;
ministerieplicht en dienstweigering; de benoeming; geheimhoudingsplicht
en verschoningsrecht; kantoororganisatie; akten; bewijs;
bevoegdheidsbeperkingen notaris; beëindiging van het ambt
Integriteit; criminaliteitsbestrijding en tuchtrecht;
beroepsaansprakelijkheid.

Law in action
Samenwerking met de praktijk
Een gastcollege door een notaris + college op locatie (op
kantoor op de Zuidas) + bezoek aan gerechtshof Amsterdam
(tuchtrechter)

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.
Bij een gering aantal herkansers wordt het hertentamen mogelijk
mondeling afgenomen.

Literatuur

B.C.M. Waaijer, De notariswet, Kluwer, Deventer; Laatste druk

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Overige informatie

EINDTERMEN

Het vak Notariswet heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van
en inzicht in de Wet op het Notarisambt en aanpalende wetgeving alsmede
de dilemma’s die zich hierbij kunnen voordoen. U leert de verschillende
rollen die de notaris in het rechtsverkeer vervult.

Het vak draagt bij aan bijna alle eindtermen van de bacheloropleiding
Notarieel recht, waaronder met name de eindtermen 6 (kritisch
reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur), 7 (reflecteren
op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de maatschappelijke
context waarin het recht functioneert en 8 (in staat zijn om juridische
argumentatiestructuren te analyseren en op te zetten).

Algemene informatie

Vakcode R_NotarisW
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.R. Kremer
Examinator mr. dr. M.R. Kremer
Docenten prof. dr. mr. B.C.M. Waaijer
mr. dr. M.R. Kremer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: