Onderwijsjurist en onderwijsbestuur

2019-2020

Doel vak

Met ‘Onderwijsjurist en onderwijsbestuur’ (R_OeO) verkrijgt de student
inzicht in de functie van het bestuursrecht bij de regulering van het
onderwijs, en daarmee tevens in het onderwijsrecht. Door de opzet van
het vak wordt de student gestimuleerd bestuurs- en onderwijsrechtelijke
vraagstukken vanuit verschillende (belangen)perspectieven te benaderen,
een onderbouwde mening te formuleren en voorstellen te doen voor
oplossingen. De student krijgt tevens de gelegenheid te werken aan zijn
presentatievaardigheden.

Inhoud vak

In dit keuzevak, ook wel aangeduid als Education Law and Governance,
gaat het over de maatschappelijke rol van het bestuursrecht. Deze rol
wordt geïllustreerd door in te gaan op de relatie tussen scholen en de
overheid (rijk en gemeente). De student krijgt zo inzicht in de
bestuurs- én onderwijsrechtelijke vraagstukken die spelen in deze
belangrijke maatschappelijke sector.
De student verwerft met dit vak kennis over de raakvlakken tussen
onderwijs- en bestuursrecht. Daartoe wordt ingegaan op concrete cases
waaronder het Cornelius Haga Lyceum, Vmbo Maastricht en Roc Leiden,
tegen de achtergrond waarvan worden behandeld a) het constitutionele
kader, b) toezicht door en interventiemogelijkheden van de
rijksoverheid, c) de rol van de gemeente in het onderwijs, d) de
regulering van het beroep van leraar, e) relevante rechtsgangen en
jurisprudentie.

Onderwijsvorm

'Onderwijsjurist en onderwijsbestuur’ omvat zeven sessies: zes
hoorcolleges en één repetitiecollege. De colleges worden door de
studenten voorbereid aan de hand van de leerstof; op onderdelen van de
leerstof komen kennisclips beschikbaar die ook voor / na de colleges
raadpleegbaar zijn. De reeks wordt afgerond met een repetitiecollege.

Tijdens de hoorcolleges worden de volgende thema's behandeld:
1. Onderwijs: een voorwerp van aanhoudende zorg der regering
2. Toezien op goed onderwijs en goed bestuur
3. De gemeente in onderwijsbeleid
4. Overheid, leraar en het lerarenregister
5. Onderwijs en bestuursrecht

Afhankelijk van die actualiteit kan in de collegereeks een
onderwijsrechtelijk (ontwerp-)vraagstuk van een school, een sectorraad
en/of de overheid centraal komen te staan ('law in action').

Toetsvorm

Rond het vijfde college is er gelegenheid voor het maken van een
proeftoets; studenten die de proeftoets inleveren kunnen daarmee een
bonuspunt verdienen. Na het repetitiecollege vindt een schriftelijk
tentamen plaats.

Literatuur

De leerstof wordt opgenomen in een hardcopy reader; deze reader bevat
een syllabusdeel (naslag) en een literatuurdeel (bestuderen). De reader
kan worden geraadpleegd tijdens het schriftelijk tentamen. Aanvullende
leerstof, sheets en kennisclips zijn beschikbaar via Canvas.

Doelgroep

Het vak staat open voor reguliere studenten, bijvakstudenten en
contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De student doet kennis op van de bestuursrechtelijke relaties tussen
scholen en overheid en daarmee van de samenhang tussen staatsrecht,
bestuursrecht en onderwijsrecht. Er ontstaat zicht op de juridische
basis van overheidsbeleid in het onderwijs, de daaraan gerelateerde
problemen en oplossingsrichtingen. De student kan cases analyseren en
interpreteren die vragen om acute overheidsinterventie en kan suggesties
aandragen voor een benaderingswijze. De student kan op niveau
communiceren met vakgenoten en professionals over de materie die in het
vak centraal staat.
Eindtermen: 2, 5, 6, 9, 14

Afwijkende intekenprocedure

Contractstudenten dienen zich uiterlijk een maand voor aanvang van het vak aan te melden.

Toelichting Canvas

In Canvas worden de dia’s van de colleges, kennisclips en aanvullende
literatuur geplaatst.

Algemene informatie

Vakcode R_OeO
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. R. van Schoonhoven
Examinator prof. dr. R. van Schoonhoven
Docenten prof. dr. R. van Schoonhoven
prof. mr. M.T.A.B. Laemers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: