Onderzoeksvaardigheden in de criminologie

2019-2020

Doel vak

Het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een empirisch criminologisch
onderzoek.

Inhoud vak

Studenten voeren in groepjes van circa vijf/zes personen een empirisch
onderzoek uit van probleemstelling tot en met conclusie / discussie. De
onderwerpen van de leeronderzoeken worden aangereikt door de
begeleidende docenten.
Vervolgens wordt hierover individueel gerapporteerd en wordt in een
groepje de posterpresentatie verzorgd.

Onderwijsvorm

Groepsbijeenkomsten, bijeenkomsten met de begeleidende docent, één
hoorcollege over het maken/voorbereiden/houden van de
poster(presentatie)

Toetsvorm

Posterpresentatie en bachelorscriptie

Vereiste voorkennis

Ingangseis:

- het vak Kwantitatieve methoden en technieken van criminologisch
onderzoek

Literatuur

Studenten verzamelen zelf literatuur bij de onderzoeksvraag van hun
werkstuk.

Algemene informatie

Vakcode R_Ond.z.vaa
Studiepunten 12 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator E. Rodermond
Examinator E. Rodermond
Docenten E. Rodermond

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum