Ondernemingsrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak ondernemingsrecht draagt bij aan een academisch werk- en
denkniveau door de student kennis en inzicht in de kernleerstukken van
het ondernemingsrecht bij te brengen. De student verdiept zijn kennis en
inzicht in het ondernemingsrecht aan de hand van de hiervoor genoemde
drie centrale thema's. Studenten zijn zich bewust dat het
ondernemingsrecht in ontwikkeling is en dat dit recht maatschappelijk
van belang is omdat dit het kader geeft waarbinnen economische
activiteiten worden ontplooid. Studenten zijn in staat de voorgeschreven
literatuur, wetgeving en jurisprudentie te lezen, te begrijpen en te
analyseren. Zij kunnen uit een complex van feiten relevante informatie
selecteren, het juridische probleem formuleren, relevante wetsartikelen
en jurisprudentie toepassen op het feitencomplex, regelgeving
interpreteren, afwegingen maken en vervolgens een oplossing geven voor
het juridische probleem alsmede de keuze voor de gekozen oplossing
motiveren. Deze vaardigheden worden aan de hand van casus in de
werkgroepen toegepast. Door de aansluiting te zoeken bij de actualiteit
zal de student op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en
kennis actualiseren.

Inhoud vak

In het vak Ondernemingsrecht wordt voortbouwend op het basisvak dieper
ingegaan op een aantal onderwerpen uit het ondernemingsrecht. De
verdieping wordt bereikt door het behandelen van drie centrale thema's:
Zorgvuldig vermogensbeheer vanuit het voorrecht van exclusieve
aansprakelijkheid, Organisatie en Herstructurering, Geschillen. Het
eerste thema omvat de inleiding tot het vak, de
kapitaalbeschermingsregelingen en financiële verslaggeving. Het tweede
thema: organisatie en herstructurering omvat de verschillende
herstructureringsmogelijkheden, medezeggenschapsrecht, concernrecht,
concernbegrippen en hun ratio, aansprakelijkheden van bestuurders en
toezichthouders in en buiten concernverband, en kwesties die zich
voordoen op het snijvlak tussen besluitvorming en vertegenwoordiging.
Bij thema drie wordt onder de noemer Geschillen ingegaan op het
enquêterecht, uitkoop en geschillenregeling, de structuurregeling,
beschermingsconstructies en de plaats die beursvennootschappen in het
ondernemingsrecht innemen en de structuur van financiële markten en
vormgeving van het toezicht daarop. Ook zal aandacht worden besteed aan
het (personen)vennootschapsrecht.
Waar mogelijk zal worden aangesloten bij de actualiteit.
Het vak beoogt de student kennis en begrip van het vennootschaps- en
ondernemingsrecht op bachelor 3 niveau bij te brengen. Daarbij zal
steeds ingegaan worden op de praktische achtergronden en relevante
rechtspraak.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
Bij de hoorcolleges staan actuele maatschappelijke
problemen/ontwikkelingen op ondernemingsrechtgebied centraal

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen in week 1-6. In week 7 is er geen
werkgroeponderwijs, maar wordt een extra hoorcollege gegeven.
Voor toegang tot de werkgroep is uitwerking van de op Canvas te plaatsen
opdracht verplicht.
Het volgen van werkgroeponderwijs is op zichzelf niet verplicht maar
wordt wel aanbevolen.

Toetsvorm

In week 5 zal een schriftelijke deeltoets worden afgenomen in de vorm
van een individuele opdracht, welke meetelt voor 20% bij de bepaling van
het eindcijfer.
Het schriftelijke tentamen bestaat uit open vragen en telt voor 80% mee
bij de bepaling van het eindcijfer.

Vereiste voorkennis

Aanbevolen voorkennis: Vennootschaps- en rechtpersonenrecht

Literatuur

J.B. Huizink, Rechtspersoon,Vennootschap en Onderneming, laatste druk,
Studiereeks Burgerlijk Recht
jurisprudentie via Canvas bekend te maken
eventueel aanvullend materiaal via Canvas bekend te maken

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Aanbevolen voorkennis

Aanbevolen voorkennis: Vennootschaps- en rechtspersonenrecht

Algemene informatie

Vakcode R_Ondernem.r
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. A.J. van der Kuyl
Examinator mr. A.J. van der Kuyl
Docenten mr. A.J. van der Kuyl
prof. mr. J.B. Huizink
prof. mr. W.J.M. van Veen
mr. C.H.C. Overes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: