Onderwijsrecht

2019-2020

Doel vak

In het vak 'Onderwijsrecht algemeen' (R_Onderwijsr) staan de juridische
relaties tussen school, ouders en leerlingen centraal. Het doel is dat
de student daarmee kennis opdoet van en inzicht krijgt in kernbegrippen
in het onderwijsrecht, waaronder de vrijheid van en het recht op
onderwijs, de rechtspositie van ouders en leerlingen in en rond de
school, de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de
rechtsbescherming. Door de opzet van het vak wordt de student
gestimuleerd de juridische relaties in en rond de school te rubriceren
en te kwalificeren; de student wordt voorts aan de hand van actuele
casuïstiek uitgenodigd tot een onderbouwde beoordeling te komen. De
student krijgt tevens de gelegenheid zijn interesse voor een zelf te
kiezen onderwijsrechtelijk thema uit te werken in een paper.

Inhoud vak

In dit vak 'Onderwijsrecht algemeen' worden de volgende
onderwijsrechtelijke leerstukken behandeld:
• De vrijheid van onderwijs en het recht op onderwijs
• (On-)gelijke behandeling bij de toegang tot onderwijsvoorzieningen
• De leer- en kwalificatieplicht
• Schoolbestuur en governance
• Klachtrecht, medezeggenschap en rechtsbescherming
• De rechtspositie van de leraar
De leerstukken worden behandeld aan de hand van actuele thema’s,
waaronder (1) kansengelijkheid en segregatie in het onderwijs, (2)
burgerschapsonderwijs, (3) ruimte voor nieuwe scholen, (4) het
lerarentekort en (5) toezicht op onderwijskwaliteit.

Onderwijsvorm

De stof wordt behandeld in zes hoorcolleges en één repetitiecollege. De
hoorcolleges worden door de studenten voorbereid aan de hand van
opgegeven leerstof en kennisclips.
Tijdens de hoorcolleges worden de onderwijsrechtelijke leerstukken door
middel van stellingen en discussie op interactieve wijze verbonden met
actuele ontwikkelingen op de relevante thema’s. Afhankelijk van die
actualiteit kan in de collegereeks een onderwijsrechtelijk
(ontwerp-)vraagstuk van een school, een sectorraad en/of de overheid
centraal komen te staan ('law in action').
Verdieping door het schrijven van een onderwijsrechtelijk paper met
onderwerp naar eigen keuze is facultatief en kan een half tot een heel
punt van het eindcijfer opleveren.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen. De student kan een half tot een heel
punt van het eindcijfer verdienen met het schrijven van een beknopte
paper.

Vereiste voorkennis

Het vak staat open voor alle masterstudenten rechtsgeleerdheid en
notarieel recht. Na overleg kunnen ook tot het vak worden toegelaten
degenen die geen juridische voorkennis hebben maar bijvoorbeeld een
bachelor behaald hebben in een onderwijsgerelateerde studie (zoals
onderwijskunde of pedagogiek) dan wel in het onderwijs of op het terrein
van onderwijs(beleid) werkzaam zijn en belangstelling hebben voor de
juridische grondslagen van het onderwijs en de praktijk van het
onderwijsrecht. Voor niet-juridisch studenten wordt een
introductiecollege gegeven om vertrouwd te raken met de belangrijkste
juridische begrippen.

Literatuur

Er komt een Reader Onderwijsrecht 2019-2020 beschikbaar met daarin de
belangrijkste
wetsteksten, jurisprudentie en artikelen.
Aanvullende leerstof, sheets en kennisclips worden op Canvas geplaatst.

Doelgroep

Naast reguliere studenten staat het vak ook open voor: bijvakstudenten
en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De student doet met het vak kennis op van de samenhang tussen
rechtsgebieden w.o. privaatrecht, staats- en bestuursrecht en krijgt
zicht op de functie van het onderwijsrecht in de praktijk van school en
samenleving. De student kan maatschappelijke en juridische aspecten van
vraagstukken in het onderwijs(-bestel) onderscheiden en beoordelen. Dit
blijkt onder meer uit het kunnen analyseren van de casuïstiek die in de
colleges wordt besproken. De student wordt uitgedaagd om met een
onderbouwde mening te komen over de cases en leert zo om deel te nemen
aan het actuele onderwijsrechtelijke debat in politiek en wetenschap.
Eindtermen: 2-4, 9, 10, 15, 16

Afwijkende intekenprocedure

Contractstudenten dienen zich uiterlijk een maand voor aanvang van het vak aan te melden.

Aanbevolen voorkennis

Het vak Bestuursrecht.

Algemene informatie

Vakcode R_Onderwijsr
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. R. van Schoonhoven
Examinator prof. dr. R. van Schoonhoven
Docenten prof. mr. M.T.A.B. Laemers
prof. dr. R. van Schoonhoven

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: