Ontwikkelings- en levensloopcriminologie

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus dienen de volgende doelen te zijn behaald:

(1) De student kan het ontstaan en de ontwikkeling van crimineel gedrag
over de levensloop beschrijven;
(2) De student kan de verschillende theoretische perspectieven
(criminologisch, psychologisch, sociologisch) die dit gedrag verklaren
schetsen;
(3) De student kan uitleggen wat de verschillen zijn tussen (onderdelen
van) de diverse ontwikkelings- en levensloopcriminologische theorieën;
(4) De student kan bij het benoemen van risico- en beschermende factoren
voor criminaliteit onderscheid maken tussen verschillende typen
delicten/daders;
(5) De student kan een casus relateren aan concepten uit verschillende
ontwikkelings- en levensloopcriminologische theorieën.

Inhoud vak

In dit vak wordt ingegaan op het fenomeen jeugdcriminaliteit en in het
bijzonder op het ontstaan en de ontwikkeling van crimineel gedrag bij
jeugdigen en adolescenten. Centraal staat de prevalentie en ontwikkeling
van antisociaal gedrag en er zullen verschillende verklaringsmodellen en
theorieën aan bod komen. Enkele theorieën zullen uitvoerig besproken
worden en op enkele andere ontwikkelingscriminologische theorieën wordt
korter ingegaan. Hierbij komen ook de onderlinge verschillen tussen de
theorieën aan bod. Op de belangrijkste risico- en beschermingsfactoren
wordt ingegaan en de interactie tussen de verschillende factoren wordt
besproken. Naast de bespreking van het fenomeen jeugdcriminaliteit wordt
getracht een antwoord te geven op levensloopvragen aan de hand van
theorieën over delinquent gedrag over de hele levensloop. Een aantal
prominente theorieën binnen levensloopcriminologie, die in meer of
mindere mate heterogeniteit veronderstellen binnen daders, worden
behandeld. Tegen het eind van de cursus zal daarnaast specifiek worden
ingegaan op het proces van het stoppen met criminaliteit, ook wel
desistance genoemd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Opdrachten en tentamen

Literatuur

Nog nader te bepalen, literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten (in het bezit van een bachelordiploma Criminologie) en
contractanten.

Algemene informatie

Vakcode R_OntenO
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator E. Rodermond
Examinator E. Rodermond
Docenten dr. V.I. Eichelsheim
E. Rodermond
A.C. Hildebrandt MSc
K. Selvius MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: