Perspectieven op criminaliteit

2019-2020

Doel vak

LET OP: het vak wordt voor het laatst aangeboden in 2018-2019.


Na afronding van het vak
1. heeft de student een overzicht van de diverse theoretische stromingen
binnen de criminologie die individu, groep en maatschappij als
uitgangspunt hebben;
2. kan de student de besproken theorieën en culturele criminologie in
context plaatsen van tijd, plaats en theoretische traditie;
3. kan de student de inhoud en kernassumpties van deze theorieën en
culturele criminologie beschrijven;
4. kan de student met deze theorieën specifieke (eigentijdse) vormen van
criminaliteit en het gedrag van daders van criminaliteit verklaren en
bezien vanuit een cultureel criminologisch perspectief;
5. kan de student op basis van onderzoeksbevindingen conclusies trekken
over de empirische houdbaarheid van theorieën;
6. kan de student de krachten en zwaktes van deze theorieën beschrijven
met verwijzing naar de empirische steun voor deze theorieën;
7. kan de student concrete beleidsadviezen geven op basis van deze
theorieën;
8. kan de student benoemen wat de relevantie van de besproken theorieën
en culturele criminologie is in de huidige maatschappij.

Inhoud vak

LET OP: het vak wordt voor het laatst aangeboden in 2018-2019.


Studenten zullen tijdens dit vak kennis maken met diverse perspectieven
op criminaliteit: psychologische en sociologische verklaringen van
criminaliteit en een nieuw sociologisch perspectief op criminaliteit:
culturele criminologie. De meest invloedrijke psychologische theorieën
en sociologische theorieën, klassiek en meer recent, komen aan bod en
worden toegepast op actuele vormen van criminaliteit. Inzicht wordt
daarbij verkregen in de aannames waarop onze wetenschappelijke kennis
over criminaliteit is gestoeld, de empirische steun voor theorieën en de
mogelijke integratie van theorieën. Door zowel recente als vroegere
inzichten aan bod te laten komen wordt een beeld gegeven van de
ontwikkeling van de criminologie als wetenschap, en hoe deze door
maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen wordt beïnvloed. De
hoorcolleges geven de theoretische
handvatten, waarmee in de werkgroepen verder zal worden geoefend.
Daarnaast zullen studenten ervaring opdoen met het bekijken van
criminaliteit door een cultureel criminologische lens.

Onderwijsvorm

LET OP: het vak wordt voor het laatst aangeboden in 2018-2019.


Wekelijks twee colleges en een werkgroep

Toetsvorm

LET OP: het vak wordt voor het laatst aangeboden in 2018-2019.

drie keer een (deel)tentamen

Literatuur

LET OP: het vak wordt voor het laatst aangeboden in 2018-2019.

wordt nader bekend gemaakt

Doelgroep

LET OP: het vak wordt voor het laatst aangeboden in 2018-2019.


Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Overige informatie

LET OP: het vak wordt voor het laatst aangeboden in 2018-2019.

Het vak Perspectieven op Criminaliteit bestrijkt twee blokken (12 weken)
en het bestaat uit drie onderdelen: Psychologie, Sociologie en Culturele
Criminologie. De eerste twee bouwen voort op de twee vakken uit het
eerste jaar, Inleiding Psychologie en Inleiding Sociologie, maar
focussen op de theorievorming in relatie tot criminaliteit en de
bestrijding daarvan. Culturele Criminologie is een relatief nieuw
onderdeel binnen de criminologie. De drie onderdelen duren per stuk vier
weken en worden elk aan het eind van die vier weken afgesloten met een
deeltentamen. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden
afgesloten.

Algemene informatie

Vakcode R_POC16
Studiepunten 12 EC
Periode
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. F.H.M. van Gemert
Examinator dr. F.H.M. van Gemert
Docenten dr. F.H.M. van Gemert
dr. M. Slotboom
dr. C.A. Meerts

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.