Penologie/detentierecht

2019-2020

Doel vak

Penologie/detentierecht is één van de vakken die kan worden gevolgd in
het kader van de minor 'Forensische Criminologie'. De student wordt
uitgedaagd om te analyseren, te reflecteren en om schriftelijk en
mondeling een eigen onderbouwd standpunt te formuleren over specifieke
vraagstukken met betrekking tot penologie/detentierechtelijke kwesties.

Inhoud vak

Penologie gaat over ‘de leer van straffen’. Vragen die onder meer aan de
orde komen zijn: Wat is het doel van straffen? Moeten wij, en zo ja hoe,
in ons strafrechtelijk systeem rekening houden met de eventuele
psychische stoornis van de verdachte?

Het onderdeel detentierecht ziet specifiek op de (rechts)positie van
gedetineerden in penitentiaire inrichtingen, te weten gevangenissen,
huizen van bewaring en inrichtingen voor stelselmatige daders. Tijdens
de colleges zal aandacht worden besteed aan het penitentiaire beleid,
het beklagrecht en de beleving van gedetineerden in detentie.

Er zullen excursies naar penitentiaire inrichtingen worden georganiseerd
waarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid te
bieden een kijkje áchter de
tralies te laten nemen.

Onderwijsvorm

Er worden in totaal 6 werkgroepen verzorgd. Interactief onderwijs is het
uitgangspunt. Dat betekent dat de docent in elke werkgroep de stof
bespreekt in discussie met de studenten. Studenten zullen voor elke
werkgroep een of meer opdrachten krijgen. Naast de werkgroepen worden 7
hoorcolleges verzorgd.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Te bestuderen wetenschappelijke artikelen, regelgeving en rechtspraak
zullen tijdig voorafgaand aan het vak worden opgegeven via Canvas. Naast
de hoofdstukken in de Syllabus, zal de student onderwijsmateriaal zelf
uit beschikbare databases moeten halen.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Overige informatie

Voor het volgen van het vak is juridische voorkennis niet specifiek
noodzakelijk. De ervaring leert dat ook 'niet rechtenstudenten' dit vak
redelijk makkelijk kunnen volgen. Tijdens de colleges zullen een aantal
wetsartikelen uit de Penitentiaire beginselenwet en de Penitentiaire
Maatregel (met name i.v.m. de rechtspositie) aan bod komen. Aanschaffen
van wetboeken alleen voor dit vak is niet noodzakelijk, er zal een
'link' naar wetgeving worden verzorgd en er zal tijdens hoor- en
werkcolleges worden ingegaan op de de wet.

Algemene informatie

Vakcode R_Penol
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. S. Meijer
Examinator mr. S. Meijer
Docenten N.A. Korthals LLM
mr. B. Groothoff
mr. S. Meijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: