Pensioenrecht

2019-2020

Doel vak

Na het met goed gevolg afsluiten van dit vak:
- kent de student de bronnen en de inhoud van het pensioenrecht;
- kan de student complexe pensioenvraagstukken oplossen;
- betrekt de student verschillende deelgebieden binnen het pensioenrecht
bij het oplossen van casus;
- kan de student zelfstandig juridische oplossingen aandragen;
- kan de student schriftelijk een analyserend betoog formuleren.

Inhoud vak

Context en achtergrond Pensioenrecht:

Het vak gaat in op de juridische aspecten van een politiek en
maatschappelijk actueel thema. Er is veel discussie over het huidige
pensioenstelsel, zoals over de pensioenleeftijd, de AOW, vergrijzing van
de bevolking en het maatschappelijk verantwoord beleggen door
pensioenfondsen.
Pensioen is een belangrijke en dure arbeidsvoorwaarde. Hoe een
pensioenregeling tot stand komt, wordt gewijzigd en wordt uitgevoerd,
levert tal van juridische vraagstukken op. Actueel zijn verder vragen
over de betaalbaarheid van de AOW en verhoging van de
AOW-pensioenleeftijd, de financiële situatie van pensioenfondsen en
discussies over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.
Het vak pensioenrecht richt zich op pensioenen voor werkenden, met name
de werknemers. Dit betreft de zogenoemde tweede pijler van pensioen. De
eerste pijler is de AOW en de derde pijler bestaat uit individuele
verzekeringen. Het pensioen is voor werknemers een belangrijke
arbeidsvoorwaarde en voor de werkgever ook een dure arbeidsvoorwaarde.
Regels over de bescherming van pensioenaanspraken van de werkende en de
verplichtingen van werkgevers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars
zijn vastgelegd in de Pensioenwet. Het vak pensioenrecht verschaft
inzicht in de rechten en verplichtingen van deze verschillende partijen.

Thema’s die tijdens het vak pensioenrecht aan bod komen zijn met name:

- de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer (Hoe komt deze
tot stand? Wat is de inhoud hiervan? Welke verplichtingen voor de
werkgever vloeien hieruit voort?);
- de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, een typisch
Nederlands fenomeen. Het is vergelijkbaar met het algemeen verbindend
verklaren van cao’s, maar dan met een specifieke pensioenuitwerking;
- verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeraars bij de uitvoering
van een pensioenregeling;
- het wijzigen van een pensioenregeling (voorwaarden, methode,
instemmingsrecht van de ondernemingsraad);
- pensioen bij fusies en overnames, de specifieke pensioenregels bij de
overgang van onderneming.

Onderwijsvorm

Werkgroepen 2 uur per week. In de weken 5, 6, 7 betreft dit 3 uur per
week.
In alle colleges wordt uitleg en toelichting gegeven bij de materie. In
de laatste weken 5, 6 en 7 vinden afzonderlijke casuscolleges plaats.
Hierin worden casus behandeld die representatief zijn voor het tentamen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen. Open vragen met mogelijk ook een gedeelte
meerkeuzevragen.

Literatuur

Delen uit het boek “Pensioen” in de Asser-serie. Dit wordt aangevuld met
een lijst van te bestuderen jurisprudentie.
Actualiteiten, toetsvragen en powerpoint-presentaties worden op het
intranet geplaatst (Canvas).

Doelgroep

Dit vak is geschikt voor studenten in verschillende afstudeerrichtingen
van rechtsgeleerdheid. Studenten die een specialisatie willen toevoegen
aan ondernemingsrecht, privaatrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht of
notarieel recht. Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open
voor bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Dit vak wordt aangeboden in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam (UvA) en kan door studenten van beide universiteiten worden
gevolgd. Het vak wordt gegeven door Prof. Lutjens van de VU en Prof. Van
Slooten van de UvA. De colleges vinden plaats aan de VU.

Aanbevolen voorkennis

Aanbevolen wordt dat de student het vak Verdieping arbeidsrecht van de
afstudeerrichting arbeidsrecht VU heeft gevolgd (dan wel dat de student
dit vak parallel aan Pensioenrecht volgt).

Algemene informatie

Vakcode R_Pensioenr
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. E. Lutjens
Examinator prof. dr. E. Lutjens
Docenten prof. dr. E. Lutjens

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: