Personen- en familierecht

2019-2020

Doel vak

Het doel van dit vak is dat je kennis van en inzicht in de zes
bovengenoemde onderdelen van het personen- en familierecht verkrijgt.

Bij het tentamen wordt getoetst of je de opgedane kennis kunt toepassen
in casussituaties en op meerkeuzevragen. Er worden vraagstukken getoetst
waarmee je ook later in de praktijk, bijvoorbeeld als rechter of
advocaat, geconfronteerd zou kunnen worden.

Aan het einde van dit vak:
- Ben je in staat de door jou verkregen kennis van het personen- en
familierecht te verwoorden;
- Kun je de juridisch relevante feiten uit een vraagstuk destilleren;
- Kun je juridische vraagstukken en/of problemen op dit gebied
analyseren;
- Ben je in staat de toepasselijke wet- en regelgeving correct toe te
passen.

Het vak personen- en familierecht draagt bij aan de ontwikkeling van:
- je probleemoplossende en analytische vaardigheden. Je bestudeert en
analyseert wekelijks meerdere meerkeuze- en casusvragen en geeft
gestructureerd antwoord op de vragen. Daarvoor is vereist dat je de
rechtsbronnen van het personen- en familierecht (wetgeving en
literatuur) analyseert, de juridisch relevante bepalingen uit het
Burgerlijk Wetboek selecteert en de relevante rechtsregels op de feiten
uit de casus toepast;
- je schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je wordt geacht de
werkgroepopdrachten schriftelijk op afdoende niveau uit te werken;
- je mondelinge communicatieve vaardigheden. Je dient de
werkgroepopdrachten mondeling te kunnen toelichten en deel te nemen aan
de discussie hieromtrent.

Inhoud vak

Mogen een neef en nicht met elkaar trouwen? Moet ik meebetalen aan de
studieschuld van mijn echtgenoot? Hoe word ik de juridische ouder van
mijn kind? En is dit hetzelfde als ouderlijk gezag? Hoe lang zou ik
alimentatie moeten betalen aan mijn ex? Wat gebeurt er als ik niet
(meer) zelf mijn belangen kan behartigen?

Of deze vragen en nog vele andere nu betrekking hebben op jezelf of je
omgeving, bijna iedereen krijgt hiermee te maken. Dit vak introduceert
je in het personen- en familierecht, zodat je bovengenoemde en andere
vraagstukken in dit rechtsgebied kunt beantwoorden.

De zes hoofdonderdelen die worden behandeld zijn:
- Huwelijk en echtscheiding;
- Afstamming;
- Gezag en omgang;
- Levensonderhoud;
- Huwelijksvermogensrecht;
- Meerderjarigenbescherming.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de werkgroepen
word je aan de hand van meerkeuzevragen en casusvragen
voorbereid op het tentamen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

* Studenten mogen zonder Personen- en familierecht niet deelnemen aan
het vak Capita selecta notarieel vermogensrecht

Literatuur

W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia & G.C.A.M. Ruitenberg (red.),
Familierecht. Een introductie,
Amsterdam: Boom, meest recente druk.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Overige informatie

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal
en Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-heeft kennis van en inzicht in het internationale en het Europese recht
in hun verhouding tot het nationale recht
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Communicatieve vaardigheden
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Eindtermen bachelor Notarieel Recht

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Communicatieve vaardigheden
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Personen- en Familierecht is een aanbevolen vak voor het vak Capita
Selecta
notarieel vermogensrecht (B2).

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_PersFamR
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.J. Vonk MA
Examinator mr. dr. M.J. Vonk MA
Docenten mr. dr. M.J. Vonk MA
C. Blankman
mr. G.C.A.M. Ruitenberg
prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia
mr. N. Ismaili
mr. dr. M.J. Vonk MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: