Pleitoefening

2019-2020

Doel vak

Bij het vak Pleitoefening doorlopen de studenten een gesimuleerde
juridische procedure (strafrechtelijk, privaatrechtelijk of
bestuursrechtelijk). Aan de hand van een casus schrijven de studenten
twee processtukken en op basis daarvan zullen zij hun zaak voor een
meervoudige kamer bepleiten.

In dit vak wordt de ontwikkeling van juridische vaardigheden direct in
verband gebracht met de juridische procespraktijk. Het vak geldt als één
van de belangrijkste en ook zwaarste vaardighedentrainingen in de
juridische bacheloropleiding. Elke jurist moet zich immers zowel
mondeling als op schrift goed en overtuigend kunnen uitdrukken.

Na afloop van deze cursus kan de student:
• een duidelijk standpunt innemen in een juridische casus en dit
standpunt zowel schriftelijk als mondeling overtuigend presenteren en
onderbouwen;
• een juridische casus analyseren en de relevante feiten en juridische
vraagstukken eruit filteren en uitwerken;
• relevante bronnen opsporen voor de oplossing van je casus;
• het informatie en argumenten ter beantwoording van deze vraagstukken
en ter verdediging van je standpunt verzamelen;
• argumenten omzetten tot een goed gestructureerd en overtuigend betoog;
• op je eigen leerproces en dat van een ander reflecteren en (bij)sturen
door feedback te geven en te ontvangen, en deze vervolgens toe te passen
op je eigen ontwikkeling.

Eindtermen: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21.

Inhoud vak

Studenten schrijven zich in voor een rechtsgebied (strafrecht,
privaatrecht of staats-/bestuursrecht) en voor een specifieke groep
binnen dit rechtsgebied, aan de hand van de momenten waarop de
verplichte trainingen worden gehouden. Vervolgens krijgen zij een casus
uitgereikt, aan de hand waarvan ze allereerst in groepsverband een
processtuk schrijven en vervolgens individueel een pleitnota. Feedback
op deze schriftelijke stukken wordt gegeven door een vakdocent/patroon,
die de student tijdens het gehele traject juridisch inhoudelijk én wat
betreft de vorm van de schriftelijke stukken begeleidt. Naast het
schrijven van deze inhoudelijke stukken, neemt de student deel aan
vaardighedentrainingen die gegeven worden door ervaren
psychologen-trainers. Deze trainers begeleiden de studenten in klein
groepsverband in het (verder) ontwikkelen van de mondelinge
presentatievaardigheid. Naast de mogelijkheid om presentatievaardigheid
te oefenen tijdens deze trainingen, is ook mogelijk dit te doen in de
Virtual Reality rechtszaal van het project PleitVRij. Verder wordt in
het onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen) ingegaan op de kernvragen en
de structuur van een juridisch betoog. Het vak wordt afgesloten met een
pleidooi ten overstaan van een meervoudige kamer van de rechtbank,
bestaande uit de vakdocent/patroon, de eigen trainer en een professional
uit de juridische praktijk.

Let op!
Verschillende onderdelen van het vak kennen een
aanwezigheidsverplichting. Indien een student een onderdeel mist zonder
geldige, door de coördinator vooraf goedgekeurde reden, wordt deze
student uitgesloten van verdere deelname en zal de student zich voor de
volgende periode opnieuw moeten inschrijven en het vak in die volgende
periode weer helemaal moeten volgen.

Law in action:
Samenwerking met de praktijk
Er is sprake van rollenspel: de studenten krijgen net als het geval is
in de rechtspraktijk een casus voorgelegd (ingekort of als dossier
aangeleverd) aan de hand waarvan zij schriftelijke stukken schrijven en
pleiten voor een meervoudige kamer van de rechtbank. Studentengroepen
worden met regelmaat begeleid bij het schrijven van de schriftelijke
stukken (processtuk en pleitnota/requisitoir) door docenten uit de
rechtspraktijk (advocaten), krijgen hoorcolleges van advocaten, rechters
en/of OvJ’s en worden beoordeeld door professionals uit de praktijk
tijdens de zittingsweken. Het docententeam (mede bestaande uit
professionals uit de rechtspraktijk) ontwikkelen samen het
onderwijsmateriaal (bijvoorbeeld de casus). Daarnaast krijgen de
studenten pleittraining van externe trainers, die gespecialiseerd zijn
in communicatietechniek.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit 5 hoorcolleges (waarvan 1 verplicht), 3
presentatietrainingen (verplichte aanwezigheid), 2 feedbackgesprekken
(verplichte aanwezigheid) en 1 werkgroep. Daarnaast zijn er één of meer
pleitoefensessies in Virtual Reality (éénmaal verplichte aanwezigheid).
Tot slot wordt het vak afgesloten met een zitting, waarvoor geldt dat de
student het gehele dagdeel waarop hij/zij zitting heeft aanwezig moet
zijn.

Toetsvorm

De student wordt beoordeeld op het in groepsverband geschreven
processtuk, op de individueel geschreven pleitnota en op het pleiten ter
zitting. Het schriftelijke deel (processtuk en pleitnota) telt voor 50%
mee voor het eindcijfer en het mondelinge deel (pleiten ter zitting)
telt mee voor de overige 50%. Indien geen voldoende is behaald voor het
schriftelijke onderdeel, zal de student geen deel kunnen nemen aan het
pleiten ter zitting. Hij of zij moet het vak in de volgende periode weer
helemaal volgen. Om Pleitoefening succesvol af te ronden, moet de
student voor beide onderdelen een voldoende hebben gehaald: een
onvoldoende voor het ene onderdeel kan niet gecompenseerd worden met het
cijfer voor het andere onderdeel.
Indien de student een of meerdere van de verplichte toetsingselementen
niet aflegt, kan geen cijfer voor Pleitoefening worden toegekend. Dit
betekent dat de student het volledige vak opnieuw moet volgen in het
opvolgende semester (de herkansing). In verband met de opzet van het vak
kunnen behaalde resultaten voor de aparte onderdelen niet worden
meegenomen.

Vereiste voorkennis

Minimaal 99 bachelorstudiepunten, inclusief het vak Juridische
vaardigheden

Literatuur

* Ankie Broekers-Knol en Bart van Klink, "Pleitwijzer, succesvol pleiten
in de praktijk", Amsterdam: Bert Bakker, laatste druk.
* Syllabus Pleitoefening (beschikbaar via Canvas)

Doelgroep

Let op: Het vak pleitoefening in semester 1 is bedoeld als
herkansingsmogelijkheid. Het is mogelijk dat het onderwijs overlapt met
minor-/profielvakken.
Pleitoefening is een verplicht vak voor derdejaars rechtenstudenten die
aan de ingangseisen voldoen. Uitwisselingsstudenten mogen meedoen, mits
zij voldoen aan de ingangseisen en de Nederlandse taal machtig zijn.

Overige informatie

Voor vragen waarvan de antwoorden niet in de studiegids of in de
syllabus kunnen worden gevonden, kan contact opgenomen worden met het
docententeam Pleitoefening via pleitoefening.rch@vu.nl.

In verband met een groot aantal aan verplichte onderdelen, wordt het
studenten sterk afgeraden zich in te schrijven voor dit vak wanneer zij
er niet zeker van zijn dat zij de gehele onderwijsperiode beschikbaar
zijn. Neem bij twijfel hierover contact op met het bovenstaande
mailadres.

Vrijstellingsverzoeken kunnen enkel voor het gehele vak worden ingediend
en dienen vóór het sluiten van de inschrijvingstermijn bij de
Examencommissie te zijn ingediend.

Afwijkende intekenprocedure

Het vak wordt tweemaal per studiejaar aangeboden: in het eerste semester (periode 1 en 2, september-december) en in het tweede semester (periode 4 en 5, februari-mei). Studenten schrijven zich zelf in via VUnet en kiezen bij inschrijving voor een rechtsgebied en voor een specifieke werkgroep op basis van de trainingsdata. (omdat de trainingen verplicht zijn en afwezigheid zonder geldige reden leidt tot uitsluiting van verdere deelname, is het van groot belang dat je een werkgroep kiest waarvan je zeker weet dat je op de aangegeven tijdstippen beschikbaar bent). Indien het rechtsgebied dat de voorkeur heeft reeds vol is, dient er een ander rechtsgebied te worden gekozen. De student is door de ingangseis immers in staat op een casus te behandelen uit ieder rechtsgebied, ongeacht de persoonlijke voorkeur. Dit geldt ook voor de studenten notarieel recht. Er zal niet worden nageplaatst (ook niet als een student na de inschrijvingsdeadline wel over voldoende studiepunten beschikt). Reservegroepen Enkele groepen zijn als 'reservegroep' aangemerkt. Dit betekent dat als er groepen samengevoegd moeten worden wegens te weinig inschrijvingen, deze groepen als eerste worden opgeheven en de studenten uit deze groep naar een andere groep (eventueel in een ander rechtsgebied) worden overgeplaatst. Het is daarom aan te raden om je in een van de reguliere groepen in te schrijven wanneer hier nog plek is. Inschrijvingsdeadline Let op: er geldt een inschrijvingsdeadline. Inschrijven voor het eerste semester kan tot en met 28 augustus 2019. Inschrijven voor het tweede semester kan tot en met het einde van de reguliere inschrijftermijn. Nainschrijving (inschrijven na het sluiten van de deadline) is niet mogelijk wegens de organisatie van het vak (waaronder de groepsopdrachten die direct in de eerste week aanvangen). Let op: Voor Pleitoefening in het eerste semester geldt dat er een maximum aantal plaatsen beschikbaar is. Indien het vak vol is, is (na-)inschrijven voor de eerste ronde niet meer mogelijk. In het eerste semester is inschrijven voor en deelname aan het vak niet meer mogelijk na het verstrijken van de inschrijvingsdeadline. Studenten die zich niet hebben ingeschreven, maar toch graag zouden willen deelnemen aan het vak kunnen zich echter aanmelden om op een wachtlijst geplaatst te worden door uiterlijk voor het einde van de eerste onderwijsweek een mail te sturen naar pleitoefening.rch@vu.nl. Mocht een ingeschreven student in de eerste week afvallen, dan wordt de student die bovenaan de wachtlijst staat de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan het vak. Deelname is alleen mogelijk op voorwaarde dat de student aanwezig kan zijn bij alle verplichte onderwijsbijeenkomsten van de groep waarin hij/zij wordt ingeschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de nageplaatste student om direct contact op te nemen met zijn/haar groepsgenoten voor de eerste gezamenlijke opdracht.

Algemene informatie

Vakcode R_PleitO62
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator N.A. Korthals LLM
Examinator N.A. Korthals LLM
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep