Politie en veiligheid

2019-2020

Doel vak

Het doel van dit vak is om inzicht te verwerven in en kritisch te leren
reflecteren op de historie en organisatie van de politiefunctie, de
primaire taken van de politie en hoe deze zich in de afgelopen decennia
hebben ontwikkeld. Een onderscheid wordt gemaakt tussen politie als
instituut (de politie) en politie als proces. Een groot aantal (semi-)
publieke en met name ook particuliere veiligheidsbedrijven voeren ook
‘politietaken’ uit (toezicht, handhaving, opsporing en intelligence).
Centraal staat de toenemende complexiteit in de uitoefening van de
politiefunctie. Niet alleen is sprake van steeds meer
‘politieorganisaties’, maar deze gaan ook intensiever samenwerken. De
tijd dat de politietaak alleen door de politie werd uitgevoerd ligt ver
achter ons. Het is van fundamenteel belang - vanwege vragen omtrent
legitimiteit, effectiviteit, democratische controle en rechtsbescherming
- om goed inzicht te hebben in de wijze waarop de politiefunctie (‘what
makes a society secure and orderly?’) zich ontwikkelt.

Inhoud vak

Het vak bestaat uit twee blokken: ‘De Politiefunctie’ en ‘Publiek en
Private Politie’. Blok 1 wordt afgesloten met een seminar over een
actuele casus, waarbij één of meer docenten spreken en één of meer
sprekers uit de praktijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Seminar

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

1. Muller et al (red.) (2014). Politie. Studies over haar werking en
organisatie. Deventer: Kluwer
2. Schuilenburg, M.B. (2015). The Securitization of Society. New York:
NYU-Press
3. Hoofdstukken en artikelen via de links op Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten (in het bezit van een bachelordiploma Criminologie) en
contractanten.

Ook masterstudenten Rechtsgeleerdheid die de afstudeerrichting
Strafrecht volgen kunnen deelnemen aan dit vak. Zij kunnen zich laten
inschrijven via de onderwijsadministratie
(onderwijsadministratie.rechten@vu.nl).

Algemene informatie

Vakcode R_Polveil
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.B. Schuilenburg
Examinator mr. dr. M.B. Schuilenburg
Docenten mr. dr. M.B. Schuilenburg
prof. dr. E.R. Kleemans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: