Privacy en gegevensbeschermingsrecht

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van dit vak zijn studenten in staat om kritisch te
reflecteren op vragen rond het recht op privacy, het recht op
gegevensbescherming en de spanningen tussen deze rechten en de huidige
technologische ontwikkelingen:
- studenten hebben diepgaande en specialistische kennis van en inzicht
in het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, met inbegrip van de
theoretische grondslagen;
- studenten hebben inzicht in de samenhang tussen verschillende gebieden
van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, met inbegrip van het
nationale, Europese en internationale recht;
studenten zijn zich bewust van de maatschappelijke context waarbinnen
het privacy- gegevensbeschermingsrecht en de jurist functioneert en de
ethische verantwoordelijkheden die dat meebrengt;
- studenten kunnen de juridische en maatschappelijke aspecten van een
privacyvraagstuk in hun onderlinge samenhang beoordelen en daarover
kritisch nadenken/oordelen;
- studenten kunnen literatuur en juridische bronnen over privacy- en
gegevensbeschermingsrecht diepgaand analyseren en interpreteren en
kritisch beschouwen (waar relevant ook in de Engelse taal, waar relevant
ook op nieuwe rechtsgebieden);
- studenten kunnen complexe casus over privacy- en
gegevensbeschermingsrecht analyseren en interpreteren en zelfstandig
juridische oplossingen aandragen;
- studenten kunnen een met argumenten onderbouwde mening formuleren over
een complex juridisch probleem of een nieuwe ontwikkeling die raakt aan
het privacyrecht.

Eindtermen: 1-4, 67, 9-10, 15.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

‘Voor advocaten is privacy een vakgebied met een rijke toekomst’ kopte
een artikel in het advocatenblad van 2011, dat niet geheel toevallig
‘privacy’ als thema had. Zo’n acht jaar later, met de enorme
boetebevoegdheid die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gekregen,
krijgt die kop een hele nieuwe betekenis. De opkomst van privacy als
een populair punt van geschillen vindt onder andere zijn oorzaak in
de vergaande digitalisering van het maatschappelijke leven..
Daarmee is het niet alleen relevant voor advocaten, maar dringt het
belang om zorgvuldig met privacy en persoonsgegevens om te gaan
langzaamaan door tot nagenoeg alle segmenten van de samenleving.

Privacy is een complex recht, hetgeen blijkt uit de discussie wat er nu
precies onder valt. Het wordt beschermd in verschillende verdragen en
nationale grondwetten, waarvan de belangrijkste in Europa het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de Grondrechten
van de EU zijn. Door de digitalisering is er een belangwekkende lijn van
jurisprudentie, waarin de pre-digitale en post-digitale privacy een plek
hebben gekregen en die stof tot discussie biedt. Het recht op privacy is
niet absoluut en staat onder voorwaarden inbreuken toe. De vraag is
echter hoe ver zo'n inbreuk mag gaan en wat de relevante factoren zijn
bij beoordeling van de vraag of er aan die voorwaarden wordt voldaan.
Deze vraag is in de praktijk van belang voor rechters, bedrijfsjuristen
(die met een vordering te maken krijgen), rechercheurs, advocaten en
andere belanghebbenden.

Naast het recht op privacy speelt het gegevensbeschermingsrecht een
belangrijke rol in de bescherming van privacy. Dit doet het door de
verwerking van persoonsgegevens te reguleren. Waar privacy beoogt om een
sfeer te creëren die vrij is van bemoeienis van buitenaf
(opacity/ondoorzichtigheid), tracht het gegevensbeschermingsrecht de
inmenging te conditioneren door eisen te stellen aan de verwerking
(rechtsgrond, eisen van gegevenskwaliteit, informatieverstrekking aan de
betrokkene en het geven van subjectieve rechten) die bijdragen aan een
transparante verwerking (transparantie). In het Handvest is ook de
bescherming van persoonsgegevens opgenomen, hetgeen zorgt voor de nodige
conceptuele chaos.

Onderwijsvorm

Voor dit vak komen wij twee keer per week bij elkaar, op maandag vier
uur en op vrijdag twee uur. Op maandagochtend vinden de hoorcolleges
plaats, op vrijdagochtend de werkcolleges. Er wordt actieve deelname van
de studenten verwacht.

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Wordt via Canvas beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

In dit vak wordt de gebruikelijke studielast opgelegd in één maand. Deze
hoge studielast is moeilijk te combineren met andere vakken of
veeleisend werk.

Algemene informatie

Vakcode R_PrivSec
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. T.H.A. Wisman
Examinator mr. T.H.A. Wisman
Docenten mr. T.H.A. Wisman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: