Rechtssociologie en rechtspleging

2019-2020

Doel vak

Het vak bevordert de academische vorming doordat je kennismaakt met het
nut van sociaalwetenschappelijk denken en handelen voor de jurist. Je
wordt je daardoor meer bewust van de mogelijkheden van recht als
instrument maar ook van de beperkingen. De ambities van het recht worden
in de praktijk immers niet altijd waargemaakt. Je leert het
(functioneren van) recht en juridische vraagstukken te zien in een
bredere maatschappelijke context. Wat is de maatschappelijke betekenis
van het recht? Hoe verhouden de idealen van het recht zich tot de
werkelijkheid van het recht? Je zult daardoor ook beter kunnen
communiceren met niet-juridische professionals, onder meer omdat je je
beter realiseert dat recht weliswaar een belangrijke bijdrage levert aan
de oplossing van problemen maar dat andere disciplines daarbij ook
relevant zijn. Door de multidisciplinaire insteek en de gerichtheid op
maatschappelijke problemen (zoals effecten van recht, toegang tot en
vertrouwen in het recht) is 'law in action' het centrale thema van het
vak.

Eindtermen: 3-4, 6-7, 11,14, 15.

Inhoud vak

In het eerste deel van het vak wordt de sociaalwetenschappelijke
benadering van het recht verkend: wat is het, waarin verschilt het van
een juridische benadering, wat is de sociale werking van recht, wat zijn
de maatschappelijke effecten van wetgeving en rechtspraak? Wat doen
mensen als zij tegen een juridisch probleem aanlopen? Wat heeft een
jurist aan deze kennis?
In het tweede deel van het vak staat de rechtspleging centraal. Is de
rechtspraak bij de tijd? Worden geschillen op een goede manier berecht
en beslecht? Welke ontwikkelingen spelen zich af in de juridische
beroepen en de rechtspraak? Wat vinden betrokkenen (zoals partijen,
advocaten) van de juridische procedures waarmee zij te maken krijgen?
Hoe staat het met het vertrouwen in de rechtspraak?

Onderwijsvorm

Hoorcollege (met mogelijkheid tot discussie).

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

Een selectie uit ' De sociale werking van recht', J. Griffiths en H.
Weyers (red.), Ars Aequi Libri, 2011
'Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie', Marc Hertogh en
Heleen Weyers (red.), Ars Aequi Libri, 2012
Er wordt verder geen literatuur via Canvas aangeboden.
Wel worden de powerpoints van de colleges elke week op Canvas
geplaatst.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_R.soc.rpl
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. E. Niemeijer
Examinator prof. mr. E. Niemeijer
Docenten prof. mr. E. Niemeijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: