Rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht

2019-2020

Doel vak

In dit vak doe je basiskennis op van een aantal belangrijke onderwerpen
van het Nederlandse vreemdelingen(proces)recht, zoals asiel,
gezinsmigratie en vreemdelingendetentie. Daarbij krijg je inzicht in de
wijze waarop het Nederlandse migratierecht en normen inzake
rechtsbescherming worden beïnvloed door het Europese en internationale
recht. Je leert bovendien hoe de aard van het recht dat voor de
vreemdeling op het spel staat van invloed is op het niveau van de
geboden rechtsbescherming; en hoe, omgekeerd, procedurele regels van
invloed zijn op de effectuering van rechten die vreemdelingen op papier
hebben. Gedurende dit vak zal je bestuderen hoe procedurele regels
binnen het migratierecht de toegang tot administratieve procedures of
rechterlijke toetsing kunnen belemmeren of juist bevorderen. Tenslotte
krijg je inzicht in de kwaliteit van de geboden rechtsbescherming en hoe
die afhankelijk kan zijn van bijvoorbeeld de bevoegde rechter of de
intensiteit van de rechterlijke toetsing.

Inhoud vak

Het vreemdelingenrecht is een belangrijk onderdeel van de (sociale)
rechtspraktijk in Nederland. Het is het grootste bestuursrechtelijke
rechtsterrein. Veel mensen die werkzaam zijn bij de overheid (IND, DT&V,
COA, gemeentes), de rechtshulpverlening (vluchtelingenwerk, advocatuur)
en de rechterlijke macht houden zich met dit onderwerp bezig. Het
rechtsgebied wordt gekenmerkt door een sterke interactie tussen
nationaal, Europees en internationaal recht en door een grote
verscheidenheid aan actoren (vreemdelingen, familieleden, werkgevers,
ngo’s, luchtvaartmaatschappijen, lokale en nationale overheden, Europese
instellingen). In dit vak staat het Nederlandse vreemdelingenrecht
centraal, met ruime aandacht voor Europees- en internationaalrechtelijke
invloeden, en met een sterke focus op grondrechten en rechtsbescherming.

Aan de hand van een aantal deelthema’s uit het vreemdelingenrecht zullen
enkele procesrechtelijke leerstukken worden behandeld. Hierdoor wordt
inzicht verkregen in de kansen van en obstakels voor effectieve
rechtsbescherming voor vreemdelingen. De volgende deelthema’s komen aan
bod:
- asiel
- gezinshereniging
- detentie van vreemdelingen
- toegang tot en uitsluiting van sociale voorzieningen

De basisregels van het deelthema zullen worden besproken, waarna er bij
elk deelthema ruim aandacht zal worden besteed aan een specifiek
procesrechtelijk leerstuk dat in de praktijk een belangrijke rol speelt
(law in action). Bij het deelthema asiel zal bijvoorbeeld worden
ingegaan op het bewijsrecht: hoe kunnen en moeten een asielzoekers hun
vluchtverhaal bewijzen? Bij detentie zal de rechterlijke toetsing
centraal staan: hoe intensief mag en moet de rechter de detentie van een
vreemdeling toetsen? En bij gezinshereniging wordt de toegankelijkheid
van procedures onder de loep genomen: wanneer hebben vreemdelingen recht
op gratis rechtsbijstand? Welke regels gelden ten aanzien van leges? Bij
deze (en andere) procesrechtelijke leerstukken worden zowel de
verschillen ten opzichte van het algemene Nederlandse
bestuursprocesrecht behandeld als de Unierechtelijke en
internationaalrechtelijke regels en waarborgen. Er worden waar mogelijk
gastcolleges gegeven door een advocaat, een medewerker van de IND en een
medewerker van de rechterlijke macht, waarbij aandacht wordt besteed aan
de verschillende perspectieven op het vakgebied.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

K. Zwaan e.a., Nederlands migratierecht, Boom Juridisch Den Haag 2018 en
aanvullende literatuur op Canvas.

Doelgroep

Dit vak behoort tot de minor Algemene Rechtspraktijk. Om deel te nemen
aan de minor moet je rechtsgeleerdheid aan een universiteit studeren. Je
moet het eerste jaar van je studie hebben afgerond. Voor studenten
Rechtsgeleerdheid van de VU geldt deze eis niet. WO-bachelorstudenten
van een andere universiteit kunnen alleen deelnemen als zij een
toestemmingsverklaring van de eigen universiteit hebben.
Dit vak is ook als keuzevak (Migratierecht) opengesteld voor
masterstudenten. Intekenen voor het vak gaat dan via het keuzevak
Migratierecht. Er dient dan een aanvullende schriftelijke opdracht te
worden gemaakt.

Algemene informatie

Vakcode R_RBIV
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. E.R. Brouwer
Examinator mr. dr. E.R. Brouwer
Docenten mr. dr. C.H. Slingenberg
B. Aarrass LLM
mr. dr. A.M. Reneman
mr. drs. W.K. Hutten
mr. dr. E.R. Brouwer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: