Rechtsbescherming tegen de overheid

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus kan de student:
- aangeven welke rechtsregels op de diverse onderdelen van de
bestuursrechtelijke rechtsbescherming van toepassing zijn en deze regels
doeltreffend toepassen.
- aangeven wat de verhouding is tussen de civielrechtelijke en
bestuursrechtelijke beslechting van geschillen tussen rechtzoekenden en
overheid.
- op basis van een casus aangeven wat de procesrechtelijke mogelijkheden
zijn van een rechtzoekende en een bestuursorgaan.
- op basis van een casus aangeven op welke wijze een rechter in beroep
of in hoger beroep gebruik kan maken van de verschillende bevoegdheden
die de rechter ten dienste staan.

Eindtermen: 1, 5, 7-8, 10-15, 21.
Zie voor de eindtermen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid het Onderwijs-
en Examenreglement Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

In dit vak kiezen we het perspectief van de burger die een geschil heeft
met de overheid. Op welke manier kan hij proberen dit geschil uit de
wereld te helpen? Welke belemmeringen en beperkingen zijn er?
Uiteraard zijn deze onderwerpen alleen te bestuderen als grondige kennis
is verworven van de belangrijkste kenmerken van het bestuursprocesrecht
en de toepassing in verschillende fasen: bezwaar, beroep en hoger
beroep. Daaraan wordt dus ruime aandacht geschonken.

Onderwijsvorm

Per week worden één hoorcollege en één werkgroep gegeven. Tijdens het
hoorcollege worden de hoofdlijnen van de voor die week te bestuderen
stof uiteengezet. Vervolgens maakt u ter voorbereiding van de
werkgroepen de opdrachten die op Canvas worden gepubliceerd. Deze
opdrachten zijn steeds gerelateerd aan een casus, die door de
samenstellers van de cursus is gebaseerd op een echte uitspraak. De
bedoeling is dat u deze uitspraak vindt in de voor studenten beschikbare
databases. Om dat te kunnen doen heeft u kennis nodig van het onderwerp
waarop de casus betrekking heeft. Deze kennis ontleent u aan het boek.
Vervolgens moet u die kennis vertalen in zoektermen. Net zoals in de
‘echte wereld’ zult u de juiste uitspraak niet altijd meteen kunnen
vinden. U moet dan uw zoektermen aanpassen, net zolang tot u de
uitspraak vindt die bruikbaar is om de casus op te lossen. Uiteindelijk
ontstaat een jurisprudentiebundel, die u mag meenemen naar het tentamen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (gesloten boek), met gebruikmaking van een door de
student zelf aangelegde jurisprudentieverzameling.

Vereiste voorkennis

Bestuursrecht

Literatuur

Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat.
Rechtsbescherming. Overheidsaansprakelijkheid. Deel 2
Aanvullende literatuur wordt op Canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Overige informatie

De Law in Action component in dit vaak is het schrijven van een
juridisch advies aan een fictief gemeentebestuur naar aanleiding van een
casus waarin de vraag of en in hoeverre er aansprakelijkheid is voor
overheidshandelen aan de orde is. De casus is gefingeerd, maar gebaseerd
op een praktijkcasus. De opdracht telt voor 10% mee voor het
tentamenresultaat..

Algemene informatie

Vakcode R_RBTO
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. A.R. Neerhof
Examinator prof. dr. A.R. Neerhof
Docenten prof. dr. A.R. Neerhof
prof. mr. J. Struiksma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: