Recht en gezondheid

2019-2020

Doel vak

Het vak Recht en gezondheid heeft tot doel de horizon van studenten te
verbreden door het perspectief te wenden van het positieve recht naar
het wordende recht tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke
ontwikkelingen, en van het juridische naar het interdisciplinaire. Naast
‘the law in the books’ wordt ook gekeken naar ‘the law in action’ en
naar het onderzoek dat op de juridische faculteit van de Vrije
Universiteit Amsterdam wordt verricht. Binnen het thema recht en
gezondheid worden perspectieven bijeengebracht uit het
aansprakelijkheidsrecht, het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht,
het gezondheidsrecht en de fundamentele rechten. Ook wordt kennis
gemaakt met inzichten uit de psychologie en de gezondheidswetenschappen.
Het vak draagt bij aan bijna alle eindtermen van de bacheloropleiding
Rechtsgeleerdheid, maar in het bijzonder aan eindtermen 5 (besef dat het
recht zich ontwikkelt en manifesteert in een maatschappelijke context),
9 (kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied), 10 (reflecteren op de eigen maatschappelijke
verantwoordelijkheid in de maatschappelijke context waarin het recht
functioneert), 12 t/m 13 en 15 t/m 18.

Na het volgen van dit vak heeft de student:
o Kennis van actuele ontwikkelingen die beogen herstel voorop te stellen
in de benadering van gezondheidsschade en arbeidsongeschiktheid – zowel
in het private als het sociale recht
o Kennis van de theorie van procedurele rechtvaardigheid en de betekenis
daarvan op het domein van gezondheidsschade en arbeidsongeschiktheid
o Inzicht in de internationale normen inzake de verplichting om
gezondheid te beschermen en vrijheid te waarborgen, en de spanning
daartussen
o Inzicht in de ethische dimensie en de veronderstelde effectiviteit van
verschillende types preventieve maatregelen
o Door oefening zijn vaardigheden verbeterd in het argumenteren en in
het
structureren van een betoog

Inhoud vak

In de snel veranderende wereld van de 21e eeuw levert het reguleren van
de zorg om onze gezondheid in toenemende mate dilemma’s op. In dit vak
staat een aantal van deze dilemma’s centraal. Behandeld worden onder
andere het dilemma tussen het bewaken van gezondheid en het garanderen
van vrijheid, tussen het geven van materiële en immateriële
genoegdoening, en tussen zorgen voor en activeren van mensen met
gezondheidsschade. Doel is om studenten inzicht te bieden in de
veranderende eisen die in dit domein aan het recht worden gesteld, en
zodoende oog te krijgen voor zowel de maatschappelijke context waarin
het recht opereert als de normatieve en praktische dilemma’s waar
rechtshulpverleners, regelgevers en rechtszoekenden zich voor gesteld
zien. We kiezen hierbij verschillende perspectieven, zoals het
perspectief van de rechtshulpverlener, de regelgever, en de werkgever of
werknemer, en betrekken dit voor zover mogelijk op concrete casus.

Van oudsher staat regulering van de gevolgen van gezondheidsschade in
het teken van het bieden van inkomenscompensatie (sociale zekerheid) en
schadevergoeding (aansprakelijkheidsrecht). De zorg voor mensen die
gezondheidsschade hadden geleden was vooral gericht op het bieden van
rust en vrijwaring van arbeidsplichten. Dit uitgangspunt is de afgelopen
decennia in toenemende mate onder druk komen te staan. In het
aansprakelijkheidsrecht is het besef doorgedrongen dat het juridische
proces zélf belastend en anti-therapeutisch effecten heeft, en dat de
eenzijdige focus op financiële compensatie geen recht doet aan het
primaat van herstel. In het socialezekerheidsrecht is de gedachte
ontstaan dat mensen met gezondheidsschade ook moeten worden geholpen om
weer deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, in het bijzonder bij
de arbeid. Dit is niet alleen in hun eigen belang maar ook in het belang
van het beperken van een beroep op de collectieve voorzieningen. Mensen
met gezondheidsschade worden daarom ook tegen hun zin gedwongen om weer
aan de slag te gaan.

Onderwijsvorm

In interactieve werkcolleges wordt de voorgeschreven stof behandeld en
tegen een bredere achtergrond geplaatst. De rode draad van het vak is
het
schrijven van essays over de stof. Dit in voorbereiding op het tentamen,
wat een take home opdracht is om een essay te schrijven. In de tweede
helft van de werkcolleges wordt geoefend met het schrijven van een essay
over de behandelde stof.

Toetsvorm

Het tentamen bestaat uit een take home opdracht om een essay te
schrijven.

Literatuur

De literatuur bestaat uit verschillende wetenschappelijke artikelen,
rapporten en eventueel nieuwsberichten die te zijner tijd via Canvas
beschikbaar worden gesteld

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Algemene informatie

Vakcode R_REG
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. A.J. Akkermans
Examinator prof. mr. A.J. Akkermans
Docenten prof. mr. A.J. Akkermans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: