Rechtsgeschiedenis (academische kern)

2019-2020

Doel vak

Het doel van de cursus is de student inzicht te geven in de historische
wording van de hedendaagse Europese rechtstelsels aan de hand van een
voorbeeld: de onrechtmatige daad.
Aan het eind van de cursus is de student in staat historische teksten
over dit onderwerp zelfstandig te analyseren en daarop kritisch te
reflecteren.

Eindtermen: 5-7, 9, 13-14.

Inhoud vak

Het vak biedt een schets van de uitwendige geschiedenis van het recht en
van de ontwikkeling van één kernleerstuk in het bijzonder: de
onrechtmatige daad.

Law in Action:
-In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem. Wordt onrecht vergolden of de schade vergoed?
Wat is de juridische reactie (door de tijd heen) als iemand een delict
begaat of een ander schade toebrengt? Wat wordt vereist (schuld- of
risicoaansprakelijkheid?), wat wordt gevorderd (ook smartengeld?), kun
je (als erfgenaam, werkgever?) worden aangesproken voor de schade die
een ander heeft toegebracht?, etc.
-Gebruikmaken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen:
Tonen van de historische dimensie. Dit eerstejaarsvak biedt enerzijds
een overzicht van de rechtsvorming door de tijd heen (hoorcolleges +
mc-vragen als toetsing), anderzijds een schets van een bijzonder
leerstuk, de onrechtmatige daad (werkgroepen+ open vragen als
toetsing). De werkgroepen zijn thematisch geordend, zodat historische
parallellen worden getoond van vragen die tegenwoordig nog spelen,
bijvoorbeeld of excuses kunnen worden geëist.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten

Literatuur

J. Hallebeek, Lijf ende Goedt, De juridische bescherming van de
menselijke persoon en diens vermogen. Een schets van de Westerse
rechtsgeschiedenis, Amsterdam, derde druk (2017).
Syllabus Rechtsgeschiedenis 2019-2020 (digitaal).

Overige informatie

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:

Eindtermen bachelor Rechtsgeleerdheid

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de rechtsbeoefening

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief;

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus

Communicatieve vaardigheden
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat


Eindtermen bachelor Notarieel Recht

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Algemene informatie

Vakcode R_RechgGs
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J.H. Dondorp
Examinator mr. J.H. Dondorp
Docenten mr. J.H. Dondorp
prof. dr. mr. H. de Jong

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep