Recht en praktijk

2019-2020

Doel vak

In het vak Recht en praktijk verdiepen studenten zich in de empirische
kant van het recht. Wat is het effect van het recht (wetgeving,
rechtspraak, enz.) in de samenleving? Hoe werken processen in de
samenleving in op de werking van het recht? Hoe kunnen wij hierover meer
te weten komen? Om het recht in praktijk te leren kennen, worden de
studenten letterlijk de maatschappij ingestuurd. Zij zullen gedurende de
cursus in groepjes van maximaal vier aan een klein veldonderzoek werken,
op een thema waarop zij zich van tevoren hebben ingetekend. De diverse
thema’s zijn gerelateerd aan alledaagse actuele juridische en
maatschappelijke onderwerpen. De thema’s worden bovendien ook in de
literatuur behandeld die is voorgeschreven voor de cursus. Van tevoren
zal via Canvas een aantal thema’s worden aangeboden, waarvoor de
studenten zich kunnen opgeven.
Gedurende de eerste weken van de cursus worden werkgroepen gegeven
waarin studenten een inleiding krijgen in de rechtssociologie en een
aantal deelonderwerpen van de rechtssociologie wordt uitgediept. Tijdens
de werkgroepen wordt ingegaan op een aantal eerder verrichte onderzoeken
naar sociaal-wetenschappelijke onderwerpen binnen het recht. Ook worden
de studenten ingeleid in de basisbeginselen van empirisch onderzoek
(methodologie), zodat zij na afloop van de cursus zelfstandig een
onderzoek kunnen opzetten en
uitvoeren, inclusief de verslaglegging hierover. In de loop van de acht
weken verschuift de focus van theorie en komt de nadruk zwaarder te
liggen op het veldonderzoeken.

Eindtermen: 1, 5-7, 9-10, 12, 15, 17-18, 20-21.
Zie voor de eindtermen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid het Onderwijs-
en Examenreglement Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

In de cursus worden actuele juridische en maatschappelijke onderwerpen
behandeld, zoals de rol en invloed van wet- en andere regelgeving,
ontwikkelingen in de richting van alternatieve afdoeningen in het recht,
de rol van de burger in het recht, en de kenmerken van het Nederlandse
rechtssystemen in vergelijking met buitenlandse rechtssystemen.
Daarnaast worden onderwerpen uit de Rechtssociologie besproken en wordt
aandacht besteed aan Methoden en Technieken van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en veldonderzoeken in kleine groepjes

Toetsvorm

Paper, presentatie, opdracht en aanwezigheid

Literatuur

Hertogh, M. & Weyers, H. (2011). Recht van onderop. Antwoorden uit de
rechtssociologie. Nijmegen: Ars Aequi

Verhoeven, N. (2010). Onderzoeken doe je zo! Den Haag: Boom Juridische
uitgevers (in zijn geheel), 2e druk

Door de studenten zelf te selecteren literatuur, passend bij het
onderwerp van hun veldonderzoek.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Algemene informatie

Vakcode R_RechtPra
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. V.C. Geeraets
Examinator dr. mr. V.C. Geeraets
Docenten dr. mr. V.C. Geeraets
M. Malsch
mr. dr. B.M. Dijksterhuis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: