Reclassering

2019-2020

Doel vak

Dit vak beoogt nader inzicht te geven in inhoud en achtergronden,
inclusief wet- en regelgeving, van reclassering in Nederland. Studenten
verdiepen zich in de positie en taken van de reclassering in de
strafrechtsketen en daarbuiten, leren wat het werk van de reclassering
behelst, hebben oog voor rechtspositionele vraagstukken en reflecteren
op de resultaten van het reclasseringswerk.

Het vak reclassering draagt hiermee bij aan kennis van en inzicht in:
- Een voor de criminologie relevant domein, namelijk de reclassering;
- De formele (en informele) reacties op criminaliteit, alsmede de ratio
en effecten daarvan;
- De juridische en maatschappelijke context waarin de criminologie zich
ontwikkelt en manifesteert.

Daarnaast komen analytische, onderzoeks-, schriftelijke en
informatievaardigheden aan bod bij het uitvoeren van het take-home
tentamen waarbij wordt gereflecteerd op een selectie tijdens het vak
behandelde onderwerpen.

Inhoud vak

De reclassering vormt een belangrijke schakel in de strafrechtelijke
reactie op criminaliteit. De reclassering speelt al direct bij
aanhouding een belangrijke rol door het verlenen van vroeghulp aan
verdachten die in verzekering worden gesteld. Maar ook daarna door het
geven van informatie en advies aan justitiële autoriteiten. De van
oudsher meest kenmerkende taak is het begeleiden en uitoefenen van
toezicht in geval van voorwaardelijke schorsing van de voorlopige
hechtenis, een voorwaardelijke veroordeling, of een voorwaardelijke
invrijheidstelling. Later is daar de coördinatie en begeleiding van
taakstraffen en de toepassing van gedragsinterventies bijgekomen. De
reclassering heeft jaarlijks contact met tienduizenden verdachten en
veroordeelden. De contacten variëren van een enkele keer tot zeer
frequent en intensief. De grootste reclasseringsorganisatie is
Reclassering Nederland, maar daarnaast is er ook de landelijk werkende
verslavingsreclassering en de afdeling reclassering van het Leger des
Heils.

Law in Action: In dit vak ligt het accent op de praktijk van de
strafrechtstoepassing. Bij het in kaart brengen van het werk van de
reclassering en het bestuderen van de effectiviteit van dat werk spelen
sociale en gedragswetenschappelijke inzichten een voorname rol.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges

Toetsvorm

Take home tentamen

Literatuur

De literatuur wordt nader bekend gemaakt in de studiehandleiding en zal
bestaan uit onderzoeks-, beleidsliteratuur en nota's over diagnose
enadvies, toezicht, gedragsinterventies en taakstraffen.

De literatuur wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Aanbevolen voorkennis

De benodigde voorkennis voor het vak Reclassering is dezelfde als die
van de minor Forensische Criminologie:

Enige kennis strafrecht
De vakken die in de minor worden gegeven, zijn ingebed in het
Nederlandse strafrechtelijke systeem. Enige basiskennis van het
Nederlandse strafrecht en haar procedures is dan ook noodzakelijk voor
het volgen van deze minor. Door de docenten van de minorvakken wordt
uitgegaan van enige voorkennis.

Strafrechtliteratuur als naslagwerk en voor zelfstudie:
- Kronenberg, M.J. & de Wilde, B. (2018). Grondtrekken van het
Nederlandse strafrecht. Deventer: Wolters Kluwer.
- Bolhuis, M., Schoenmakers, Y. & Beijers, G. (2016). Actoren in de
strafrechtspleging. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Algemene informatie

Vakcode R_Reclass
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator I. Regan MSc
Examinator I. Regan MSc
Docenten P.H. van der Laan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: