Restorative Justice

2019-2020

Doel vak

Het vak Restorative Justice heeft tot doel studenten kennis te laten
maken met en kritisch te laten reflecteren over het herstelrecht zowel
in nationale als in internationale context. Studenten kunnen na
afronding van het vak het volgende:
• Studenten kennen de belangrijkste grondleggers en theorieën van
herstelrecht
• Studenten begrijpen de verschillende vormen van herstelrecht en hoe
die zich ten aanzien van het strafrecht kunnen situeren
• Studenten kunnen herstelrechtelijk gedachtegoed toepassen op problemen
in het strafrecht, het privaatrecht en het internationaal recht
• Studenten kunnen de verschillen tussen (inter)nationale regelgeving
analyseren en kunnen de (gemiste) kansen beredeneren
• Studenten kunnen de uitkomsten en de beperkingen van empirisch
onderzoek rondom herstelrecht afwegen en evalueren
• Studenten kunnen een herstelrechtelijk betoog schrijven met gebruik
van maatschappelijke, economische en juridische argumenten

Eindtermen: 1-7, 11-16

Inhoud vak

Restorative Justice, ofwel herstelrecht, gaat over de manier waarop we
als mens en als maatschappij kijken naar en reageren op criminaliteit;
over hoe we als samenleving recht doen bij strafbare feiten, en bij
uitbreiding in geval van conflict. Restorative justice biedt daarbij een
alternatieve kijk aan. Criminaliteit wordt daarbij niet in de eerste
plaats gezien als een schending van de wet die moet bestraft worden,
maar als een schending van personen en relaties tussen mensen, die
herstel behoeft. Het vak Restorative Justice verkent de basisbeginselen
van het herstelrecht en de inspiraties die eraan ten grondslag liggen.
Het vak maakt de studenten vertrouwd met herstelrechtelijke werkvormen,
zoals slachtoffer-dader bemiddeling, conferencing en peacemaking
circles, met de nationale en internationale regelgevende context, en met
de uitkomsten van het empirisch onderzoek omtrent herstelrecht. Verder
wordt verkend hoe ook in de privaatrechtelijke context met gelijkaardige
beginselen en praktijken wordt gewerkt. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan
op de rol van excuses in het aansprakelijkheidsrecht. Tenslotte wordt
gekeken op welke manier herstelrecht een antwoord kan bieden op
grootschalig onrecht uit het verleden. Een herstelrechtelijke benadering
blijkt van waarde wanneer de gebruikelijke juridische instrumenten door
tijdsverloop en de grootschaligheid van het voorbije onrecht niet goed
bruikbaar zijn

Onderwijsvorm

Hoorcollege (8), werkgroepen (2) en een praktijk(mid)dag

Toetsvorm

Verplichte schrijfopdracht en schriftelijk tentamen

Literatuur

Nog bekend te maken op Canvas.

Doelgroep

Reguliere studenten, bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Het vak Restorative Justice is ontwikkeld door prof. dr. mr. K.G.
(Katrien) Lauwaert. Katrien Lauwaert is in juli 2016 aangesteld als
bijzonder hoogleraar restorative justice aan de VU. Zij is daarmee de
eerste houder van de Bianchi leerstoel. Deze leerstoel werd ingesteld op
initiatief van de Bianchi Herstelrecht Stichting, in 2011 opgericht ter
bevordering en verspreiding van academische kennis over het herstelrecht
in de geest van het werk van wijlen professor emeritus Herman Bianchi,
de eerste hoogleraar criminologie aan de VU (1960-1987). Katrien
Lauwaert is tevens werkzaam bij Moderator, forum voor herstelrecht en
bemiddeling, en als senior affiliated researcher verbonden aan de
onderzoekslijn Herstelrecht en Victimologie van het Leuvens Instituut
voor Criminologie (KU leuven). Katrien zal de meeste colleges geven. Er
worden ook gastdocenten uitgenodigd.

Aanbevolen voorkennis

- Voor masterstudenten Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht: het
Profielvak Conflictoplossing en geschilbeslechting en het Verdiepingsvak
Conflictoplossing, mediation en onderhandelen.
- Voor masterstudenten Criminologie: Inleiding criminologie en Preventie
& Bestraffing van Criminaliteit.

Algemene informatie

Vakcode R_ResJus
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. N.A. Elbers
Examinator dr. N.A. Elbers
Docenten mr. drs. A.M. Zwart-Hink
prof. dr. mr. K.G. Lauwaert
prof. mr. A.J. Akkermans
prof. mr. W.J. Veraart
dr. mr. V.C. Geeraets

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: