Strafrecht over de grenzen

2019-2020

Doel vak

Het vak 'Strafrecht over de grenzen' maakt deel uit van het minorprofiel
‘Uitdagingen van de 21e eeuw’. In het vak staan de volgende leerdoelen
centraal:
- De student vergaart kennis en inzicht in de moderne uitdagingen van
het Nederlandse straf(proces)recht.
- De student maakt kennis met buitenlandse rechtsstelsels en met
de wijze waarop andere landen omgaan met actuele strafrechtelijke
vragen.
- De student leert actuele juridische problemen en de achtergrond
daarvan kritisch te beoordelen en te analyseren, ook vanuit een
multidisciplinair perspectief.
- De student oefent met het vinden, analyseren en op waarde schatten van
juridische bronnen.
- De student kan argumentatiestructuren herkennen en een logische en
consistente argumentatiestructuur aanbrengen.
Eindtermen: 1, 2, 4-6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21.

Inhoud vak

Bij het vak 'Strafrecht over de grenzen' wordt aandacht besteed aan de
uitdagingen waar het Nederlands strafrecht momenteel mee wordt
geconfronteerd. Deze uitdagingen worden kritisch geëvalueerd door ons
rechtssysteem te vergelijken met dat van andere landen. Hoe wordt in
verschillende rechtsstelsels bijvoorbeeld geprobeerd om de materiële
waarheidsvinding te verbeteren? Met welke uitdagingen op het terrein van
strafrechtelijke aansprakelijkheid worden wetgever en rechter in
verschillende landen momenteel geconfronteerd? En hoe wordt in
verschillende landen omgegaan met de wens van de moderne burger om
invloed te hebben op de strafrechtspleging? Door een rechtsvergelijkende
reflectie wordt duidelijk dat ieder land een unieke rechtscultuur heeft
waarin strafrechtelijke doelen op verschillende wijzen worden
verwezenlijkt.

Onderwijsvorm

Het onderwijs van het vak 'Strafrecht over de grenzen' bestaat uit
hoorcolleges, werkgroepen en kennisclips. Tijdens de hoorcolleges ligt
de nadruk op het algemeen juridisch kader en kennisoverdracht. In de
werkgroepen wordt op meer interactieve wijze voortgeborduurd op (een
aspect van) het in die week behandelde thema. Daarbij wordt ook aandacht
besteed aan de schriftelijke vaardigheden die nodig zijn voor
het doen van juridisch-wetenschappelijke onderzoek. In het bijzonder
wordt studenten geleerd hoe zij argumenten in een wetenschappelijke
tekst kunnen herkennen en structureren. Ook in de kennisclips worden
studenten getraind in schriftelijke vaardigheden, zoals argumentatie,
brongebruik en taalgebruik. Tijdens het vak wordt een documentaire
getoond waarin één van de uitdagingen centraal staat.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en schrijfopdracht. Het eindcijfer wordt
vastgesteld op basis van het schriftelijk tentamen. De schrijfopdracht
moet met een voldoende zijn beoordeeld om het vak te behalen.

Literatuur

De te bestuderen literatuur wordt tijdig via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Afwijkende intekenprocedure

Voor meer informatie over het vak Strafrechtsvergelijking kunt u contact opnemen met Marjolein Cupido via strafrechtsvergelijking.rechten@vu.nl.

Aanbevolen voorkennis

Materieel strafrecht en Formeel strafrecht.

Algemene informatie

Vakcode R_STP1
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. L. Kesteloo
Examinator mr. L. Kesteloo
Docenten M. Cupido LLM
mr. L. Kesteloo
mr. dr. S.S. Buisman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: