Masterscriptie - Fiscaal recht

2019-2020

Doel vak

De student laat zien dat hij diepgaande en specialistische kennis heeft
van en inzicht in minimaal één onderdeel van het belastingrecht. Voorts
dient hij in staat te zijn om individueel een rechtswetenschappelijk
onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren
(probleemstelling formuleren en afbakenen, informatie verzamelen,
gegevens interpreteren, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen
en suggesties doen voor verder onderzoek) en daarvan schriftelijk
verslag te leggen in de vorm van een goed rechtswetenschappelijk betoog
van substantiële omvang. De resultaten van het verrichte onderzoek moet
hij kunnen vastleggen in een logisch opgebouwde en goed vormgegeven
scriptie en kunnen verwoorden in correct Nederlands (of Engels). Tot
slot dient de student de resultaten van het verrichte onderzoek op een
heldere en boeiende manier mondeling te kunnen presenteren en daarbij
vragen over het onderzoek te kunnen beantwoorden.

Inhoud vak

Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting.

Onderwijsvorm

Inleidend hoorcollege en individuele begeleiding.

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van het voor de scriptie
toegekende cijfer (80%) en het aan de mondelinge presentatie toegekende
cijfer (20%).

Doelgroep

Dit vak is verplicht voor alle afstudeerrichtingen van de master Fiscaal
recht.

Overige informatie

Voor meer informatie neem contact op met de vakcoördinator of zie
Canvas.

Algemene informatie

Vakcode R_ScrFis9
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J. Gooijer
Examinator mr. J. Gooijer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.