Sport en Recht

2019-2020

Doel vak

Het doel van het vak is het verkrijgen van vaardigheid in het denken en
discussiëren over sport(vormen) en relaties in de sport met behulp van
de rechtsgebieden, die daarop van toepassing zijn. In het centrum
hiervan
staat de afbakening van de immuniteit van specifieke sporteigen regels
ten opzichte van het 'dwingend' recht. De vaardigheid moet worden
toegepast bij het onderbouwen van de opvatting waarom in het ene geval
de rechtsregel moet wijken voor de sportregel en in het andere geval
niet.

Inhoud vak

Om het doel te bereiken is kennis nodig van de organisatievormen in de
sport en de daarin voorkomende rechtsbetrekkingen die gebaseerd zijn op
het amateurisme, de topsport en de beroepssport. Daartoe is gekozen voor
de volgende onderwerpen:
- De ontwikkeling in het algemeen van spel- en sportregel in verhouding
tot rechtsregels.
- De rechtspersonenrechtelijke structuur van sportorganisaties.
- Lidmaatschaps- en arbeidsverhoudingen van topsporters en
beroepssporters.
- Het tuchtrecht in de sport.
- Het recht dat van toepassing is op transfers en overschrijvingen in de
sport.
- De rechten op exploitatie van sportprestaties.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges/werkcolleges.

Toetsvorm

Paper over een bepaald (meestal actueel) onderwerp (onderwerp komt via
Canvas beschikbaar).
Het opstellen van juridisch relevante en goed onderbouwde vragen ter
voorbereiding op de gastcolleges.

Literatuur

Jurisprudentie wordt via Canvas beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en
denkniveau;
heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in minimaal
één deelgebied van het recht
heeft inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van het
recht, met inbegrip van het nationale en internationale recht
De afgestudeerde master beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden:
de juridische en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk in hun
onderlinge samenhang beoordelen en daarover kritisch nadenken/oordelen
zich inzicht verschaffen in de problemen die zich bij rechtsvorming op
het gekozen deelgebied voordoen en een bijdrage leveren aan oplossing
daarvan
literatuur en juridische bronnen diepgaand analyseren en interpreteren
en kritisch beschouwen (waar relevant ook in de Engelse taal, waar
relevant ook op nieuwe rechtsgebieden)
rechtsregels afleiden uit concrete gevallen (inductie)
Probleemoplossende vaardigheden:
complexe casus diepgaand analyseren en interpreteren en zelfstandig
juridische oplossingen aandragen
complexe juridische problemen onderkennen, analyseren en oplossen
Onderzoeks- en presentatievaardigheden:
met argumenten onderbouwde mening formuleren over een complex juridisch
probleem of een nieuwe ontwikkeling
actief deelnemen aan een wetenschappelijk debat op het deelgebied dat
het masterprogramma beslaat

Aanbevolen voorkennis

Het vak: - Arbeidsrecht.

Algemene informatie

Vakcode R_Sportenr
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. M. Olfers
Examinator prof. mr. M. Olfers
Docenten prof. mr. M. Olfers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: