Staatsrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak Staatsrecht is er allereerst op gericht kennis en inzicht te
verschaffen in kernleerstukken en systematiek van het Nederlandse
staatsrecht.
De doelstelling van het vak is drieledig.
In de eerste plaats worden de thema's van het eerstejaarsvak Beginselen
staatsrecht opgefrist, verbreed en verdiept. Het verdient daarom
aanbeveling het desbetreffende studiemateriaal nog eens door te nemen.
Voorts beoogt dit vak inzicht te bieden in de historische en
theoretische achtergronden van het staatsrecht en de wisselwerking
tussen recht en politiek in dit rechtsgebied aan de orde te stellen.
Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan de maatschappelijke
context waarin staatsrechtelijke normen fungeren.
Ten slotte worden complexe vraagstukken op het terrein van het
staatsrecht behandeld en geanalyseerd, met aandacht voor de actualiteit.
Het accent ligt, veel meer dan in het B1-vak Beginselen staatsrecht, op
inzicht in de materie en toepassing van de verworven kennis op actuele,
ingewikkelde vraagstukken.
Eindtermen: 1, 5-7, 9, 11-14, 18, 21-22

Inhoud vak

Onderwerpen die behandeld worden, zijn onder meer: de historische
ontwikkeling van de Nederlandse staat, rechtsstaat, bronnen van het
staatsrecht, het democratiebegrip en machtenscheiding, kiesrecht, het
parlementair stelsel, ministeriële verantwoordelijkheid, parlementaire
controle, de verhouding tussen de regering en de Staten-Generaal,
ambtelijke bevoegdheden en de delegatie hiervan, het
legaliteitsbeginsel, de rol van het parlement bij de totstandkoming van
verdragen en EU-recht, rechtsbescherming en decentralisatie.

Law in action
Samenwerking met de praktijk: Inzet van gastdocenten, werkzaam in de
praktijk (bijvoorbeeld: Tweede Kamer, Raad van State).

Onderwijsvorm

Het onderwijs kent de vorm van wekelijkse hoorcolleges, gecombineerd met
interactieve en intensieve werkgroepen.
Het doel van de hoorcolleges is vooral het aanbrengen van structuur en
samenhang in de studiestof en het trekken van hoofdlijnen.
In de werkgroepen wordt de studiestof uitgediept en wordt de student
getraind in het oplossen van staatsrechtelijke casusposities en
gestimuleerd hier ook stelling over in te nemen. Er wordt van studenten
verwacht dat ze zich goed op de werkgroepen voorbereiden en actief aan
de discussies deelnemen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Ingangseisen:
- Het vak Beginselen staatsrecht.

Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.

Literatuur

Voorgeschreven handboek:
C.A.J.M. Kortmann, P.P.T. Bovend'Eert (bew.), J.L.W. Broeksteeg (bew.),
B.P. Vermeulen (bew.), C.N.J. Kortmann (bew.), Constitutioneel recht, 7e
herziene druk, 2016, 684 p.
ISBN 9789013117585
Voorts wordt jurisprudentie en (in beperkte mate) aanvullende literatuur
als studiemateriaal in digitale vorm via Canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Aanbevolen voorkennis

Het succesvol afronden van het vak Beginselen staatsrecht geldt als
ingangseis voor deelname aan het vak Staatsrecht en, aangezien het
voortbouwt op de kennis verworven in dit eerstejaarsvak, wordt studenten
ten zeerste aanbevolen het materiaal hiervan nog eens goed door te
nemen.

Algemene informatie

Vakcode R_Staatsr
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. J. Lievens LLM
Examinator dr. J. Lievens LLM
Docenten M. Coerts
prof. mr. A.E. Schilder
dr. A.J. Overbeeke
dr. K.M. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: