Statistiek I

2019-2020

Doel vak

Statistiek I heeft als leerdoel dat studenten kennismaken met de theorie
en praktijk van de statistische analyse van criminologische gegevens. In
het vak is aandacht voor het organiseren en presenteren van gegevens,
het beschrijven van verdelingen, het onderzoeken van de samenhang tussen
twee variabelen, en het verkrijgen van kennis van en inzicht in de
beginselen van de toetsende statistiek. In bredere zin draagt de
opgedane kennis in Statistiek I bij aan eindterm 6; het inzicht in de
methoden en technieken die in criminologisch onderzoek kunnen worden
gehanteerd.

Inhoud vak

Beschrijvende statistiek en beginselen van de toetsende statistiek.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de invoer en beschrijving van
gegevens met behulp van het computerprogramma SPSS.

De onderwerpen die bij het vak behandeld worden zijn:
1. Inleiding en basisbegrippen;
2. Gegevens overzichtelijk weergeven;
3. Verdelingen beschrijven;
4. De normaalverdeling;
5. Correlatie;
6. Lineaire regressie;
7. Steekproeven;
8. Hypothesetoetsing één gemiddelde;
9. Schatten van één gemiddelde;
10. Hypothesetoetsing correlaties.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
Rechtsgebieden spelen in dit vak nauwelijks een rol. Het is juist
een maatschappelijk probleem dat aanleiding is voor verder
empirisch onderzoek en daarbij komen ook de methoden in
Statistiek I en II om de hoek komen kijken.

Onderwijsvorm

In het vak Statistiek I worden verschillende onderwijsvormen
gecombineerd. Studenten doen kennis op door het bestuderen van de
literatuur en het volgen van hoorcolleges. Daarbij is het van belang dat
deze kennis niet alleen gereproduceerd kan worden, maar ook kan worden
toegepast. Om dit te leren gaan studenten ook zelf met de stof aan de
slag. Hiervoor zijn werkgroepen ontwikkeld waarin sommen - die ter
voorbereiding zijn gemaakt - worden besproken. In de SPSS practica gaan
studenten zelf met het computerprogramma SPSS aan de slag. Aanwezigheid
bij de SPSS practica is verplicht.

Toetsvorm

Geroosterde digitale tentamens

Vereiste voorkennis

Deelnemers hebben tijdens hun vooropleiding kennis opgedaan op het
gebied van wiskunde.

Literatuur

Moore, D.S. & G.P. MacCabe (2006). Statistiek in de praktijk.
Theorieboek.
Huizingh, E. (2014). Inleiding SPSS 22.

Overige informatie

Statistiek I wordt afgesloten met twee deeltoetsen. De theorie-deeltoets
is multiple choice en telt mee voor 80% in het eindcijfer; de SPSS-
deeltoets is een digitaal tentamen in SPSS en telt mee voor 20% in het
eindcijfer. De deelcijfers worden apart geadministreerd, het eindcijfer
wordt berekend als beide deeltoetsen met minimaal een 5,5 zijn afgerond.

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_Stat.I
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. V.R. van der Geest
Examinator dr. V.R. van der Geest
Docenten S.J. Luijk MSc
dr. V.R. van der Geest
dr. M.V. van Koppen
dr. mr. M.D.S. Wijkman
dr. A.W.E.A. De Zutter MPhil

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum