Strafrechtstheorie

2019-2020

Doel vak

Het keuzevak heeft tot doel de student kritisch te laten nadenken over
de grondslagen en beginselen van het straf(proces)recht. Het is de
bedoeling dat de student zich verdiept in de achterliggende ideeën van
het materiële en formele strafrecht. Van de student wordt verwacht dat
hij of zij een beargumenteerd standpunt formuleert over het doel of de
zin van het straf(proces)recht of van onderdelen daaruit aan de hand van
strafrechtstheoretische literatuur.

Eindtermen: 1, 5, 7, 12-13.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

In het vak Strafrechtstheorie bestaat de mogelijkheid om aan de hand van
literatuuronderzoek een strafrechtstheoretisch paper te schrijven. In
het vak wordt geen onderwijs gegeven, maar wel individuele begeleiding
door de docent bij de keuze van het onderwerp en de literatuur en het
schrijven van het paper. Aan de hand van de literatuur kunnen de
theoretische achtergronden worden geanalyseerd van onderwerpen uit het
materiële strafrecht, het formele strafrecht, het sanctierecht, het
internationale strafrecht en het Europees strafrecht. Daarbij valt te
denken aan strafrechtstheoretische onderwerpen met een algemene
strekking, zoals de zin en het doel van straf, de aard van de
gedragingen die strafbaar kunnen worden gesteld of de zin en het doel
van het strafproces. De onderwerpen kunnen ook op specifieke kwesties
betrekking hebben, zoals de beginselen en achtergronden van specifieke
strafbaarstellingen (bijvoorbeeld euthanasie, hulp bij zelfdoding,
abortus, discriminerende meningsuitingen, zedendelicten) of algemene
leerstukken (bijvoorbeeld poging, voorbereiding, noodweer) of van
specifieke sancties (levenslange gevangenisstraf, de doodstraf, TBS) of
van specifieke strafvorderlijke kwesties (de onschuldpresumptie, het
recht om niet aan een eigen veroordeling te hoeven meewerken,
waarheidsvinding in het strafproces, juryrechtspraak). Ook is het
mogelijk om een strafrechtstheoretisch boek als uitgangspunt te nemen en
daarover een paper te schrijven, bijvoorbeeld: Larry Alexander en
Kimberly Kessler Ferzan, Crime and Culpability; Wayne Sumner, Assisted
Death; Joel Feinberg, Harm to Others; Gideon Yaffe, Criminal Attempts;
Ton Derksen, De ware toedracht. Of over een bijzonder onderwerp zoals de
wilsvrijheid en de invloed van de neurowetenschap op het strafrecht,
bijvoorbeeld naar aanleiding van themanummers over dit onderwerp
(bijvoorbeeld Justitiële verkenningen 2013, nr. 1 of het Nederlands
Juristenblad 2013, afl. 45) of de boeken van Viktor Lamme, De vrije wil
bestaat niet; Jan Verplaetse, Zonder vrije wil; Dick Swaab, Wij zijn ons
brein, en de discussies die daarover zijn gevoerd in de
strafrechtswetenschap en de filosofie. Studenten kunnen ook eigen
onderwerpen aandragen en daarbij literatuurvoorstellen doen, onder de
voorwaarde dat de onderwerpen en de literatuur een duidelijke
rechtstheoretische of rechtsfilosofische component hebben en een
duidelijke link met het strafrecht.

Onderwijsvorm

Literatuurstudie.

Toetsvorm

Paper.

Vereiste voorkennis

Materieel strafrecht of Formeel strafrecht

Literatuur

De student kan zelf literatuur aandragen bij een zelfgekozen onderwerp
of hij of zij kan aan de docent advies vragen over onderwerpen en
daarbij behorende literatuur. Zie voor enkele suggesties onder Inhoud
vak.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en
denkniveau:
heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in minimaal
één deelgebied van het recht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden:
de juridische en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk in hun
onderlinge samenhang beoordelen en daarover kritisch nadenken/oordelen
zich inzicht verschaffen in de problemen die zich bij rechtsvorming op
het gekozen deelgebied voordoen en een bijdrage leveren aan oplossing
daarvan
een probleem vanuit verschillende deelgebieden op een integratieve
manier benaderen
literatuur en juridische bronnen diepgaand analyseren en interpreteren
en kritisch beschouwen (waar relevant ook in de Engelse taal, waar
relevant ook op nieuwe rechtsgebieden)

Probleemoplossende vaardigheden:
complexe juridische problemen onderkennen, analyseren en oplossen

Onderzoeks- en presentatievaardigheden:
individueel een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau
voorbereiden en uitvoeren (probleemstelling formuleren en afbakenen,
informatie verzamelen, gegevens interpreteren, conclusies trekken,
evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek)
schriftelijk presenteren van een wetenschappelijk juridisch betoog
schriftelijk verslag doen van een rechtswetenschappelijk onderzoek
met argumenten onderbouwde mening formuleren over een complex juridisch
probleem of een nieuwe ontwikkeling
actief deelnemen aan een wetenschappelijk debat op het deelgebied dat
het masterprogramma beslaat

Algemene informatie

Vakcode R_Str.theo
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. N. Rozemond
Examinator dr. N. Rozemond
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: