Erf- en schenkbelasting

2019-2020

Doel vak

Na het volgen van het vak heeft de student een diepgaande kennis van de
inzicht van de heffing van erf- en schenkbelasting en de
overdrachtsbelasting voor zover die ziet op de verkrijging van
onroerende zaken.

Inhoud vak

Behandeld worden de belastbare feiten welke de Successiewet kent
(verkrijging krachtens erfrecht of gift), de woonplaats en de fictieve
woonplaats van een erflater of schenker, de grondslag van heffing en de
verminderingen daarvan, de fictieve verkrijgingen krachtens erfrecht of
krachtens schenking, de tariefstructuur en de vrijstellingen, de
bedrijfsopvolgingsregeling en de internationale aspecten van erf- en
schenkbelasting, in het bijzonder de meervoudige heffing en de
voorkoming of verzachting daarvan.

Onderwijsvorm

Elke week wordt een hoorcollege en een werkgroep verzorgd.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

Ter keuze van de student:
- hetzij C.J.M. Martens en F. Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet,
laatste druk,
- hetzij I.J.F.A. van Vijfeijken m.m.v. N.C.G. Gubbels, Cursus
Belastingrecht, Schenk- en erfbelasting, laatste editie

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Met dit vak draagt de opleiding bij aan de eindtermen 1-16 van de
masteropleiding Notarieel recht.

Aanbevolen voorkennis

Voor degenen die dit vak kiezen als keuze-vak is kennis van het
huwelijksvermogens- en het erfrecht vereist

Algemene informatie

Vakcode R_SuccWet
Studiepunten 9 EC
Periode P2+3
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator W.J.J.G. Speetjens
Examinator W.J.J.G. Speetjens
Docenten W.J.J.G. Speetjens
mr. F.A. Groote Wassink
prof. mr. N.C.G. Gubbels

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: