Transfer pricing

2019-2020

Doel vak

Diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in de belangrijkste
en meest actuele leerstukken en ontwikkelingen op het gebied van
transfer pricing. Na afloop kan de student (Engelstalige) literatuur
alsmede juridische en economische bronnen op het gebied van transfer
pricing diepgaand analyseren, interpreteren en kritisch beschouwen. Ook
dient de student in staat te zijn uit arresten de voor transfer pricing
relevante rechtsregels af te kunnen leiden (inductie). Ten slotte moet
de student na afloop van het vak (grensoverschrijdende) transfer
pricing-problemen kunnen onderkennen, analyseren en oplossen.

Inhoud vak

De nadruk van de stof ligt op het begrijpen van bedrijfsmodellen binnen
multinationale ondernemingen: hoe dient binnen dergelijke ondernemingen
zakelijk met elkaar gehandeld te worden en welke verplichtingen hebben
multinationals op basis van vaak op de OESO-richtlijnen gebaseerde
transfer pricing-regelgeving? Ook zal worden ingegaan op de verhouding
tussen de OESO, de VN en de EU met betrekking tot de door deze
supranationale organen uitgevaardigde richtlijnen, op de samenhang met
andere fiscale gebieden en op het maatschappelijke debat en
EU-staatssteundiscussies. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de
winstbepaling van vaste inrichtingen.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges en verplichte én facultatieve
werkgroepen.

Toetsvorm

In collegejaar 2018/2019 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen. De toetsvorm voor collegejaar
2019/2020 wordt bekend gemaakt in de studiewijzer.

Literatuur

In collegejaar 2018/2019 werd gebruik gemaakt van:
- OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax
Administrations 2017.
- OECD, Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments
2010, Part I, General Considerations.
- OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation. Interim Report 2018.
- J.T. van Egdom, Verrekenprijzen. De verdeling van de winst van een
multinational, Deventer: Wolters Kluwer 2017.
- Besluit toepassing van het arm's-lengthbeginsel en de Transfer Pricing
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
(OESO-richtlijnen) van 22 april 2018, 2018-6865
- Internaionaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedure,
IFZ2008/248M
- Procedure voor een behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf ten
aanzien van (…) te hanteren verrekenprijzen (advance pricing
agreements), DGB2014/3098

Doelgroep

Dit vak is een keuzevak voor de afstudeerrichting Tax & Technology van
de master Fiscaal recht. Behalve voor reguliere studenten staat dit vak
ook open voor: bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_TP
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. B.B. de Mik
Examinator mr. drs. B.B. de Mik
Docenten mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: