Theoretische criminologie

2019-2020

Doel vak

Na afronding van het vak
1. heeft de student een overzicht van de diverse theoretische stromingen
binnen de criminologie die individu, groep en maatschappij als
uitgangspunt hebben;
2. kan de student de besproken theorieën en concepten in context
plaatsen van tijd, plaats en theoretische traditie;
3. kan de student de inhoud en kernassumpties van deze theorieën en
concepten beschrijven;
4. kan de student met deze theorieën specifieke (eigentijdse) vormen van
criminaliteit en het gedrag van daders van criminaliteit verklaren;
5. kan de student op basis van onderzoeksbevindingen conclusies trekken
over de empirische houdbaarheid van theorieën;
6. kan de student de krachten en zwaktes van deze theorieën beschrijven
met verwijzing naar de empirische steun voor deze theorieën;
7. kan de student concrete beleidsadviezen geven op basis van deze
theorieën;
8. kan de student benoemen wat de relevantie van de besproken theorieën
en concepten is in de huidige maatschappij

Inhoud vak

Tijdens het vak theoretische criminologie zullen studenten kennis maken
met diverse theoretische perspectieven op criminaliteit. Criminologie
als objectwetenschap maakt gebruik van de inzichten van vele
moederwetenschappen. Deze inzichten worden soms één-op-één gebruikt
binnen de criminologie en soms worden zij omgevormd tot een bruikbare
criminologische theorie. In dit vak gebruiken we de klassieke en recente
inzichten vanuit de sociologie, psychologie en criminologie voor de
vraag hoe we criminaliteit kunnen verklaren. De meest invloedrijke
psychologische theorieën en sociologische theorieën, klassiek en meer
recent, komen aan bod en worden toegepast op actuele vormen van
criminaliteit. Inzicht wordt daarbij verkregen in de aannames waarop
onze wetenschappelijke kennis over criminaliteit is gestoeld, de
empirische steun voor theorieën en de mogelijke integratie van
theorieën. Door zowel recente als vroegere inzichten aan bod te laten
komen wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie
als wetenschap, en hoe deze door maatschappelijke ontwikkelingen en
gebeurtenissen wordt beïnvloed. De hoorcolleges geven de theoretische
handvatten, waarmee in de werkgroepen verder zal worden geoefend.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen. In principe worden er elke week twee
hoorcolleges gegeven. Er zal niet elke week een werkgroep zijn.

Toetsvorm

Het vak Theoretische criminologie wordt afgesloten met een open vraag
tentamen

Literatuur

Lanier, M.M., Henry, S. & Anastasia, D.J.M. (2018). Essential
Criminology, 4th Edition. New York: Routledge (ISBN: 9780813348858)
Er zal daarnaast aanvullende literatuur worden voorgeschreven in de vorm
van artikelen (zie studiehandleiding op Canvas).
(Aangepast per 4 september 2019)

Doelgroep

Dit vak is bedoeld voor tweedejaarsstudenten van de bachelor
Criminologie

Overige informatie

Het vak Perspectieven op Criminaliteit wordt per studiejaar 2019-2020
vervangen door het vak Theoretische criminologie. Het wordt studenten
die een deelvak van Perspectieven op Criminaliteit nog hebben openstaan
geadviseerd zich bij de studieadviseur te melden.

Toelichting Canvas

Dit vak maakt gebruik van de Canvas-omgeving voor belangrijke
communicatie.

Aanbevolen voorkennis

Voorkennis voor het vak Theoretische criminologie kan worden verkregen
via de vakken Inleiding criminologie, Inleiding Psychologie en Inleiding
sociologie

Algemene informatie

Vakcode R_ThCrim
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. C.A. Meerts
Examinator dr. C.A. Meerts
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum