Specialisatie rechtspersonenrecht (non-profitorganisaties, coöperaties en herstructureringen)

2019-2020

Doel vak

Met de studenten wordt het recht betreffende non profitorganisatie en
cooperaties aan de hand van hoofdthema's doorgewerkt. Daarbij wordt
nadrukkelijk aandacht
besteed aan de inrichting van non profitorganisaties en coöperaties
(governance). Na afronding van de cursus hebben de studenten begrip van
het intern en extern functioneren van non profitorganisaties en
cooperaties en de verhoudingen van de bij de organisatie betrokkenen tot
de rechtspersoon. Zij begrijpen welke rol statuten en reglementen
vervullen binnen de organisatie van de rechtspersoon en hoe zij
functioneren in het bepalen van de verhouding tussen de rechtspersoon en
degenen die deel uitmaken van zijn organisatie. Voorts hebben studenten
na het volgen van de cursus inzicht in de verschillende complexe
structuren waarin de verschillende rechtspersonen met elkaar kunnen zijn
verbonden en in rechtsfiguren als omzetting, fusie en splitsing mede in
grensoverschrijdend perspectief. Ten slotte kunnen studenten reflecteren
op het eigen leerproces en het eigen leerproces sturen en
plannen.
Eindtermen: 1, 6-10, 15-16

Inhoud vak

Vereniging, coöperatie en stichting: oprichting, kenmerken,
winstuitkeringsverbod,
ledenverbod stichting
Bijzonderheden vertegenwoordiging (UMF)
Goede doelen (ANBI/SBBI)
Juridische aspecten lidmaatschap en aangeslotenen
Stem, stemrecht en besluitvorming
Bestuur
Intern toezicht/governance/bestuursmodellen
Extern toezicht/zelfregulering
Complexe organisaties
Herstructurering: (grensoverschrijdende) omzetting, fusie en splitsing

Onderwijsvorm

Er zijn iedere week vier contacturen, interactieve hoorcolleges worden
afgewisseld met werkgroepen. Voor toegang tot de werkgroepen moet de
opdrachten zoals die op Canvas wordt geplaatst worden uitgewerkt.

Toetsvorm

De leerdoelen worden getoetst met een schriftelijk tentamen bestaande
uit open vragen.

Literatuur

Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging en stichting, cooperatie en
onderlinge waarborgmaatschappij, zevende druk, Deventer: Wolters Kluwer
2019. Aanvullende literatuur en
jurisprudentie wordt vermeld op Canvas.

Doelgroep

Behalve voor studenten notarieel recht, staat het vak ook open voor
studenten rechtsgeleerdheid die het als (gebonden) keuzevak volgen en
contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Contactpersoon is mr. C.H.C. Overes.

De afgestudeerde master beschikt over voldoende kennis en vaardigheden
om: Toegelaten te worden tot het traject leidend tot de promotie;
Toegelaten te worden tot post-initiële masters op (inter)nationaal
niveau; Op academisch niveau werkzaam te zijn in een juridische functie
bij de overheid, de dienstverlening of het bedrijfsleven; Toegelaten te
worden tot relevante
postinitiële opleidingen, waaronder die van het notariaat (voldoet aan
artikel 6 lid 3 NW en de vereisten gesteld in het Besluit
beroepsvereisten kandiaat-notaris, Stb. 1999, 228)

Algemene informatie

Vakcode R_Ver.sticht
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. C.H.C. Overes
Examinator mr. C.H.C. Overes
Docenten mr. C.H.C. Overes
prof. mr. W.J.M. van Veen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: