Verbreding goederenrecht B

2019-2020

Doel vak

Het vak heeft tot doel het verkrijgen van: grondige kennis van en
inzicht in het appartementsrecht en het rechtsverkeer met betrekking tot
registergoederen. Dit laatste omvat in het bijzonder de leerstukken rond
de koop van registergoederen, en de informatie over rechten en
beperkingen in de grondboekhouding (openbare registers en de
basisregistratie kadaster). Hierbij wordt primair het perspectief
gekozen van de rol die de notaris speelt in het rechtsverkeer met
betrekking tot registergoederen. Meer bepaald kan de student na het met
succes afronden van het vak, een concrete casus analyseren en op basis
van de relevante feiten een gemotiveerde en beredeneerde toepassing
geven van de toepasselijke rechtsregels. Door middel van reflectie op de
rechtspraktijk, draagt het vak bij aan het besef dat het recht zich
ontwikkelt en manifesteert binnen een maatschappelijke context. Tevens
leert de student een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de
geldende regelgeving, rechtspraak en de literatuur.

Inhoud vak

Het vak vormt het vervolg op het vak Verbreding goederenrecht A en
verdiept een aantal vastgoedrechtelijke onderwerpen die voor de
notariële rechtspraktijk van wezenlijk belang zijn. In het vak komt
allereerst aan bod de splitsing in appartementsrechten. Vervolgens
worden, in het bijzonder vanuit het perspectief van de rol van de
notaris binnen het rechtsverkeer van registergoederen, de volgende
onderwerpen in hun onderlinge samenhang bestudeerd: kadaster en openbare
registers, extinctieve en verkrijgende verjaring, en de financiële
afwikkeling van een vastgoedtransactie.

Law in Action: Voor elk van deze thema’s geldt dat ze niet alleen
maatschappelijk relevant zijn, maar ook diverse vragen opwerpen die in
het rechtswetenschappelijke onderzoek centraal staan. Bij die vragen
gaat het in de kern veelal om de grenzen van de rechtszekerheid. Zo
wordt onderzocht in hoeverre men appartementseigenaars enerzijds de
benodigde rechtszekerheid kan bieden, terwijl tegelijkertijd geborgd is
dat de op hen van toepassing zijnde regeling adequaat blijft afgestemd
op de – mettertijd veranderende – omstandigheden van het geval; en zo is
het bij de inrichting van een grondboekhouding van belang dat deze
enerzijds voldoende zekerheid verschaft over de rechtstoestand van
registergoederen, maar anderzijds werkbaar blijft. Op het gebied van het
verjaringsrecht worstelen praktijk en doctrine met het belang van een
regime dat weliswaar de met verjaring beoogde rechtszekerheid dient,
maar tegelijkertijd niet te gemakkelijk degene beloont die –
bijvoorbeeld – moedwillig grond van een ander bij zijn tuin voegt. Bij
de financiële afwikkeling van vastgoedtransacties strijdt het belang dat
de verkoper van vastgoed er zeker van is dat hij zijn eigendom alleen
kwijtraakt als hij de overeengekomen koopprijs ook daadwerkelijk
ontvangt, met de praktische bewerkelijkheid van een transactie die zelfs
de allerkleinste risico’s tenietdoet. In Verbreding goederenrecht B
vergaart de student niet alleen de kennis omtrent de wijze waarop ons
rechtssysteem op het gebied van de behandelde rechtsfiguren is
vormgegeven, maar ook het inzicht in de belangrijkste dilemma’s waarmee
de rechtspraktijk en -wetenschap op de desbetreffende rechtsgebieden
worstelen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (5 weken, 2 uur) en werkgroepen (3 weken, 2 uur).

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

Nader op te geven via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Overige informatie

Met dit vak voldoet de opleiding an de eindtermen 1-17 van de
bacheloropleiding Notarieel recht.

Aanbevolen voorkennis

- het vak Inleiding goederenrecht
- het vak Contractenrecht
- het vak Goederenrecht

Algemene informatie

Vakcode R_VerbrGB
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator W.J.J.G. Speetjens
Examinator W.J.J.G. Speetjens
Docenten prof. mr. H.D. Ploeger
prof. mr. F.J. Vonck

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: