Verdieping ondernemingsrecht

2019-2020

Doel vak

Het doel van het vak is tweeledig. Ten eerste verwerven studenten
diepgaande kennis van en inzicht in de beginselen en het systeem van het
ondernemingsrecht en in de keuzemogelijkheden ter verbetering van het
bestaande recht en kunnen zij het verworven inzicht toepassen op een
specifiek onderwerp. Ten tweede verbreden de studenten hun academische
vaardigheden door het zelfstandig uitvoeren van een
rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau. De student is in
staat literatuur en jurisprudentie te verzamelen, te analyseren, te
interpreteren en kritisch te beschouwen en een met argumenten
onderbouwde mening te formuleren. Ten slotte kan de student een
wetenschappelijk juridisch betoog houden en actief deelnemen aan de
discussie over de deelonderwerpen
binnen de verdieping ondernemingsrecht.
Eindtermen: 1, 4-5, 7, 9-13, 15-16.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

Het vak Verdieping Ondernemingsrecht kent twee aspecten: inhoudelijke
verdieping en het opdoen van vaardigheden. Het
ondernemingsrecht in brede zin staat centraal; de focus zal liggen op
een beperkt aantal thema's om tot een inhoudelijke verdieping te kunnen
komen. De thema's worden op een prikkelende wijze ingeleid door docenten
die met twee benen in de praktijk staan. We gaan de praktijk van het
ondernemingsrecht echt ervaren met een bezoek aan de Ondernemingskamer.
Het tweede aspect beoogt de opgedane inhoudelijke kennis van het
ondernemingsrecht met specifieke (onderzoeks- en
presentatie)vaardigheden verder te verbreden. Dit geschiedt door:
- het schrijven van papers n.a.v. de verdiepende colleges;
- het schrijven van een annotatie onder een (recent) arrest;
- het actief en inhoudelijk deelnemen aan discussies.

Onderwijsvorm

Voor Verdieping Ondernemingsrecht vindt een aantal plenaire
bijeenkomsten plaats gedurende blok 2 en blok 3; daarnaast wordt er
uitgebreid feedback gegeven over het ingeleverde werk. Zie voor de
precieze invulling van een en ander te zijner tijd Canvas.

Toetsvorm

Het eindcijfer bestaat uit de deelcijfers van de verschillende
opdrachten en annotatie. Voor het verkrijgen van het cijfer is het
bijwonen van de bijeenkomsten en actieve deelname aan de discussies
verplicht.

Literatuur

Zie Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_Verd.ond
Studiepunten 12 EC
Periode P2+3
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. W.J. van t Spijker
Examinator mr. W.J. van t Spijker
Docenten mr. W.J. van t Spijker
mr. C.H.C. Overes

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: