Verdieping formeel en materieel strafrecht

2019-2020

Doel vak

De student wordt uitgedaagd om het recht
verdiepend te analyseren, erop te reflecteren en om schriftelijk en
mondeling een eigen onderbouwd standpunt te formuleren over specifieke
vraagstukken.

Dit vak draagt bij aan de eindtermen 1-13 en 14-16 van de Master
Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

Algemeen
Dit vak beoogt niet primair om de in de bacheloropleiding aangeleerde
kennis te verdiepen, maar voornamelijk om het strafrecht in een bredere
context te bestuderen en de daartoe vereiste vaardigheden aan te leren.
De student wordt aangeleerd om hierop zelfstandig en kritisch te
reflecteren.

Inhoud periode 1: Formeel strafrecht en vaardigheden
De rode draad in het formeelstrafrechtelijke deel is de opsporing.
Tijdens de opsporing wordt materiaal vergaard dat uiteindelijk een rol
zal kunnen spelen bij de beslissing van de rechter over een ten laste
gelegd feit. Het is, onder andere met het oog op de waarheidsvinding,
belangrijk dat de verschillende betrokkenen bij de strafvordering in
staat worden gesteld om hun taak en hun rechten goed te kunnen
uitoefenen. De onderwerpen die aan de orde worden gesteld, hebben hierop
betrekking.

Inhoud periode 2: Materieel strafrecht
In het materieelrechtelijke deel is de rode draad rechtsvinding in
moeilijke gevallen. Dit onderwerp wordt verkend aan de hand van drie
thema’s. Welke invloed kunnen en mogen veranderende maatschappelijke
omstandigheden hebben op de interpretatie van het materiële strafrecht,
hoe moet de rechter een strafbepaling interpreteren als de bedoeling van
de wetgever onduidelijk of dubbelzinnig is, en hoe moet de rechter
oordelen over de strafbaarheid van gedrag als verschillende legitieme
belangen met elkaar botsen?

Law in Action
Dit vak bevat verschillende Law in Action-elementen. Strafrechtelijke
vraagstukken worden mede bestudeerd tegen de achtergrond van inzichten
die het Europese recht de rechtspsychologie bieden. Ook zullen
gastdocenten uit de rechtspraktijk optreden.

Onderwijsvorm

Er wordt uitsluitend werkgroeponderwijs verzorgd. Iedere week heeft
iedere student twee werkgroepen. De werkgroepen zijn activerend van
opzet. Tijdens de eerste werkgroep in een week wordt aan de hand van
voor te bereiden werkgroepopdrachten over de bestudeerde stof van
gedachten gewisseld. Tijdens de tweede werkgroep wordt door studenten
een presentatie gehouden naar aanleiding van een opdracht. Vervolgens
zal over het desbetreffende
thema worden gediscussieerd met de hele werkgroep.

In de eerste drie weken van het onderwijs in periode 1 is de opzet
afwijkend, doordat de tweede werkgroep is gericht op het aanleren van
vaardigheden.

Toetsvorm

Het vak wordt opgedeeld in vier perioden van vier weken. Na drie weken
werkgroepen moeten studenten in de vierde week een (korte)
onderzoeksnota schrijven, die betrekking heeft op het thema van één van
de drie eraan voorafgaande werkgroepen. Welke thema het betreft, wordt
pas bekendgemaakt na de laatste werkgroep van de derde week. Ieder van
de vier perioden wordt op deze manier ingericht.

Het cijfer wordt bepaald door de resultaten van de vier
onderzoeksnota's. Daarbij zal een weging worden toegepast, in de zin dat
de nota's steeds zwaarder gaan wegen.

Voorwaarden om een voldoende eindcijfer geregistreerd te krijgen zijn
dat tijdens een werkgroep een presentatie is gehouden en dat is
opgetreden als referent.

Literatuur

Te bestuderen wetenschappelijke artikelen, regelgeving en rechtspraak
zullen tijdig voorafgaand aan het vak worden opgegeven via Canvas. De
student zal het onderwijsmateriaal zelf uit beschikbare databases moeten
halen.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_Verd.str
Studiepunten 12 EC
Periode P1+2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. B. de Wilde
Examinator mr. dr. B. de Wilde
Docenten prof. mr. L. Stevens
dr. N. Rozemond
mr. S. Meijer
mr. dr. B. de Wilde
mr. dr. S.S. Buisman
prof. mr. L. Stevens

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: