Verdieping belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van elementaire kennis van en inzicht in bepaalde
onderdelen van het Nederlands belastingrecht op het gebied van de
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Na het succesvol
afronden van dit vak moet de student de fiscale gevolgen van juridische
handelingen begrijpen en globaal kunnen duiden. Bij het vak
Verdieping belastingrecht wordt voorkennis verondersteld van het vak
Elementair belastingrecht.
Het vak draagt bij aan een groot deel van de eindtermen van de
opleidingen Bachelor Rechtsgeleerdheid en Bachelor Notarieel Recht. De
student verwerft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het
belastingrecht (meer in het bijzonder de inkomsten- en
vennootschapsbelasting), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip
van recente ontwikkelingen en leert dat het (belasting)recht zich
ontwikkelt en manifesteert in een maatschappelijke context. Verder
ontwikkelt de student analytische vaardigheden (lezen, begrijpen en
analyseren van juridische en rechtswetenschappelijke teksten en betogen,
waaronder jurisprudentie en wetgeving), leert de student kritisch
reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, en juridische
argumentatiestructuren te analyseren en op te zetten. Ook leert de
student juridisch relevante feiten uit een feitencomplex te selecteren,
rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een juridische casus te
identificeren en juridische casus op te lossen.

Inhoud vak

Het vak Verdieping belastingrecht behandelt een aantal onderwerpen uit
de
inkomsten- en vennootschapsbelasting en is ten aanzien van die
onderwerpen een verdieping van Elementair belastingrecht. Het gaat om de
volgende
onderwerpen: behandeling eigen woning, terbeschikkingstelling en
aanmerkelijk belang, winst uit onderneming, fiscale aspecten van
samenwerkingsvormen, renteaftrekbeperkingen in de
vennootschapsbelasting, fiscale eenheid en juridische fusie

Law in Action: Door middel van een ‘levensloopcasus’ worden fiscale
vraagstukken aan de orde gesteld die worden opgeroepen door
gebeurtenissen in het leven van een ondernemer, zowel voor wat betreft
de onderneming (opstarten onderneming / wijzigingen juridische structuur
/ investeringen etc.) als prive (kopen eigen woning / trouwen /
echtscheiding / overlijden).

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege (2 x 2 uur per week)

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en
bedrijfsjuristen, Deventer, laatste druk.
Wetgeving belastingrecht 2018, Boom juridische wettenbundels.
Overige literatuur wordt vermeld in de Studiewijzer.

Algemene informatie

Vakcode R_VerdBel
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J. Gooijer
Examinator mr. J. Gooijer
Docenten mr. J. Gooijer
mr. drs. T. Hoekstra
drs. M.E.H. Sterk
prof. dr. mr. F.P.G. Potgens

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: