Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen

2019-2020

Doel vak

Het verdiepingsvak Conflictoplossing, mediation en onderhandelen beoogt
de horizon van studenten te verbreden door de betekenis van recht en
juridische procedures te plaatsen in het bredere kader van de manier
waarop in de samenleving conflicten worden voorkomen, ingeperkt en
opgelost. Daarbij gaat het niet alleen om verwerving van kennis, maar
ook om ontwikkeling van een professionele attitude. Voor succesvolle
toepassing van juridische kennis en vaardigheden is immers een attitude
vereist die past bij de betreffende beroepsrol, of het nu gaat om het
voeren van contractonderhandelingen, het adviseren en bijstaan van een
cliënt of het geven van een beslissing in een conflictsituatie. In dit
kader wordt inzicht verkregen in en kennis van de verhouding tussen
traditionele geschilbeslechting en andere conflictoplossingsmethoden
zoals mediation, van theoretische aspecten van conflictoplossing,
mediation en onderhandelen in een gejuridiseerde conflictsituatie en van
de praktijk van conflictoplossing, mediation en onderhandelen in
Nederland.
Een nevendoel van het vak is meer vertrouwd te raken met de gangbare
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de
rechtspraktijk. Door middel van bijvoorbeeld rollenspellen wordt
geoefend met de toepassing van communicatie-, mediation- en
onderhandelingstechnieken en met de advisering van een cliënt of
rechtzoekende bij de keuze van een conflictoplossingsmethode.
De actieve werkgroepen dragen bij aan de ontwikkeling van (schriftelijke
en mondelinge) presentatievaardigheden. Studenten dienen bijvoorbeeld
een paper te schrijven, een (groeps-) presentatie voor te bereiden en
worden gestimuleerd actief deel te nemen aan discussies over actuele
onderwerpen die in het vak centraal staan.
Het vak Verdieping conflictoplossing, mediation en onderhandelen past,
kortom, geheel in het Law in Actionprofiel. Het sluit bovendien aan bij
bijna alle eindtermen van de master Rechtsgeleerdheid (1-16) en de
master Notarieel recht (1-2 en 4-15).

Inhoud vak

Het vak bestaat uit verschillende onderdelen die nauw met elkaar
samenhangen. In de eerste plaats wordt ingegaan op de verschillende
methoden van conflictoplossing, zoals mediation en geschilbeslechting
door de rechter, en het gebruik daarvan in Nederland binnen
verschillende rechtsgebieden, zoals in het privaatrecht (familiezaken en
handelszaken), het bestuursrecht en het strafrecht. Voorts is het voor
juristen, zoals advocaten, rechters en andere mogelijke verwijzers naar
Alternative Dispute Resolution (ADR), bij de keuze van de meest passende
conflictoplossingsmethode belangrijk om inzicht te hebben in de
verschillende aspecten van het conflict. Om die reden wordt dan ook
aandacht besteed aan conflictanalyse, conflictdiagnose en
conflictmanagement. Daarnaast komen communicatieve en psychologische
aspecten van conflictoplossing aan bod. Hierbij wordt onder meer
ingegaan op ‘Harvard onderhandelen’. Tot slot gaat het om praktische
aspecten van communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken, die
tijdens de actieve werkgroepen behandeld en geoefend worden.

Onderwijsvorm

Het vak kent hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de hoorcolleges wordt
in de eerste plaats ingegaan op de verschillende methoden van
conflictoplossing, zoals mediation en geschilbeslechting door de rechter
en het gebruik daarvan in Nederland. Daarbij passeren verschillende
vakgebieden de revue: het privaatrecht, het bestuursrecht en het
strafrecht. Ook zullen er gastcolleges gegeven
worden door professionals op het gebied van ADR.
Tijdens de actieve werkgroepen worden de praktische aspecten van
communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken behandeld en
geoefend onder begeleiding van professionele trainers/mediators. In
enkele andere werkgroepen wordt dieper ingegaan op de tijdens de
hoorcolleges behandelde onderwerpen. Deze werkgroepen staan in het teken
van een aantal verplichte opdrachten, waaronder een paperopdracht en een
presentatie.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.
Voorts kunnen met tussentijdse opdrachten (bonus)punten behaald worden.

Literatuur

R. Fisher, W. Ury & B. Patton (Harvard Negotiation Project), Excellent
onderhandelen, Amsterdam/Antwerpen: Business Contact, laatste druk.
Overige literatuur en jurisprudentie wordt bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Reguliere studenten van in het bijzonder de master Rechtsgeleerdheid en
de master Notarieel recht.
Het vak staat ook open voor bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_VerdCMO
Studiepunten 12 EC
Periode P1+2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. A.M. Zwart-Hink
Examinator mr. drs. A.M. Zwart-Hink
Docenten prof. mr. L.M. Coenraad

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: